Детаљан план наставе у средњим школама, шта ђаци и наставници морају да знају

Министарство просвете припремило је за средње школе два модела наставе по којима може да се реализује планирани програм – настава по комбинованом моделу и настава на даљину. У учионицама ће бити највише 15 ђака, сваки ће седети сам у клупи, а биће обустављене све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола.

Настава у гимназијама и средњим стручним школама по комбинованом моделу подразумева да ученици од првог до четвртог разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину.

Смену чине ученици првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда.

Уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе (школа бира оптимални критеријум за поделу на групе).

Уколико је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу, стране језике мањи од 16, за њих се настава одржава без поделе на групе и увек у школи.

Школа треба пажљиво да изради распоред часова како би се обезбедио континуитет часова за ученике.

Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања.

Прилагођавање распореда 

Ученици једне групе, када имају наставу у школи, имају све часове по распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси или у блоковима како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру.

Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.

Такође се време између смена може користити за реализацију практичних облика наставе нарочито у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код послодавца са којим школа има одговарајући уговор.

Припреме за наставне јединице у дигиталном облику 

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и у моделу учења на даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање).

Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје. Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти наставни предмет у истом разреду и по истом или сличном програму реализује више наставника.

Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних предмета.

Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада где ученици програм наставе и учења у целини или један део остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи.

Овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика и наставника.

Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада (индивидуално, у групи или одељењу).

Школа бира софтвер 

Средња школа бира софтвер који ће користити за реализацију наставе на даљину. Ови специјализовани софтвери могу да обезбеде формативну и сумативну процену ученичких постигнућа уколико су епидемиолошке мере такве да се директна настава не препоручује ни у најмањим групама.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, онлајн-часовима и другим облицима наставе на даљину. За седам општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност, физика, хемија, историја, географија и биологија) приступ садржајима и активностима могућ је у било које време (24 часа током 7 дана у недељи).

То је затворено образовно решење (не постоји могућност приступа неовлашћеним лицима). Доступан је путем интернета, посредством различитих врста дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) без обзира на инсталирану верзију оперативног система (Windows/Android/iOS/MacOS).

Омогућава креирање дигиталних садржаја који садрже текст, слике, звук, видео-записе и линкове ка провереним веб-сајтовима на које наставник упућује ученике.

Има уграђене функционалности које омогућавају комуникацију на релацији наставник–ученик и ученик – други ученици.

Омогућава наставницима да креирају квизове/тестове или упитнике за процену знања ученика, а поседује могућност складиштења наставних материјала и ученичких радова.

О професионалној пракси 

Средња стручна школа организује професионалну праксу у складу са законом и мерама које прописује послодавац у компанији у којој се она остварује.

Имајући у виду да се реализација практичне наставе и вежби за медицинске школе неће реализовати у здравственим установама, школе треба да припреме план реализације тог вида наставе у школским кабинетима уз максимално коришћење симулација и осталих пригодних облика практичног рада којим се стиче компетенција за стандард квалификације.

Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (групе) има своју учионицу, односно током малих одмора нема промене уционице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.

Школе ће до 24. августа доставити оперативни план надлежној школској управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви ученици буду укључени у рад.

Директор организује, са посебном пажњом, дежурства у школском објекту током радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.

У свим школским објектима се поштују све прописне епидемиолошке мере.

Едукација о начинима и значају превенције

У учионицама ће боравити највише 15 ђака, сваки ће седети сам у клупи, а биће обустављене све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола, што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове треба проверити услове у салама.

То се наводи у Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених, за основне и средње школе.

У том упутству, наводи се да ће се спроводити едукација о начинима и значају превенције ковида 19 у школској средини и то тако што ће пре почетка школске године бити организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције у школској средини.

Такође, први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције ковида 19 у школској средини, а едукативни материјали и видео-филмови о начинима и значају превенције корона-вируса биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

Када је реч о мерама смањења ризика уноса коронавируса у школску средину, ученици наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

Шта родитељи треба да ураде 

Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу, а исто треба да учини и наставно и ненаставно школско особље.

Упутство прописује одржавање физичке дистанце са другим особама у школи од најмање 1,5 метара, док у учионицама треба да борави највише 15 ученика са обезбеђена четири метра квадратна по детету и по једно дете у свакој клупи.

Потребно је едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције – пред почетак/на почетку школске године, час одељењског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.

Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

На часовима музичког нема певања, на физичком без колективног спорта

"Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.)", наводи се у упутству.

Наставу физичког васпитања треба организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима.

Уколико се часови организују у сали за физичко, обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза, искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничке предмете (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

Наставници би требало да саветују ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред, а уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.

У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете.

Ношење маски и прање руку 

Када је реч о ношењу маски, школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.

Ученици пак маску треба да носе при уласку у школу па све до доласка до своје клупе, а обавезно приликом одговарања и сваког разговора, као и било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска – хируршка, епидемиолошка или платнена, али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

Потребно је редвоно прање руку, или употреба дезинфекционог средства на бази 70 одсто алкохола, која не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном.

Руке се обавезно перу при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

Обавезно редовно чишћење школске средине

Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд.).

Редовна набавка основног потрошног материјала, заједничким радом школе, локалне самоуправе и родитеља, кроз, на пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). Ту спадају сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).

Предвиђа се и редовно проветравање свих просторија искључиво отварањем прозора, без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа, обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Ако временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током трајања наставе.

Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је да се оброци служе у трепезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију), да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два метра, у сваком правцу.

Пре јела потребно је обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна. Важно је да деца оперу руке пре јела, а треба им нагласити и да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Наведен је и поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на коронавирус.

Када се појаве симптоми 

Уколико се симптоми појаве ван школе, треба се јавити у ковид амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи и даље пратити препоруке лекара.

Уколико се симптоми појаве у школи, када је реч о особљу школе, потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у ковид амбуланту, а надлежна особа коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.

Када је реч о ђацима, при свакој сумњи инфекцију ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље.

О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.