Unicef: Potrebna veća podrška za zaposlene porodice tokom trajanja pandemije

Kako se nastavlja eksponencijalni rast pandemije kovida-19, od suštinskog je značaja podržati zaposlene porodice kako bi se negativne posledice po decu svele na minimum, navedeno je u zajedničkom saopštenju Unicefa i Međunarodne organizacije rada.

Gubitak poslova, zatvaranje škola i nedostupnost brige o deci znače da je porodicama, naročito domaćinstvima sa niskim dohotkom, potrebna dodatna pomoć, dodaje se u saopštenju.

"Posledice pandemije - gubitak poslova, produženi periodi stresa i narušavanje mentalnog zdravlja - uticaće na porodice godinama", rekla je šefica Unicefovog Odseka za razvoj tokom ranog detinjstva dr Pia Rebelo Brito i dodala da kod najugroženije dece, odsustvo adekvatnih sistema socijalne zaštite povećava njihovu izloženost krizi.

U novim preliminarnim preporukama koje su objavljene danas, Unicef apeluje na poslodavce da razmotre uticaj svojih poslovnih odluka na porodice radnika - i da pruže podršku socijalnoj zaštiti kada god je to moguće.

Unicef i Međunarodna organizacija rada (MOR) takođe pozivaju vlade da pojačaju mere socijalne zaštite, posebno za ugrožene porodice, između ostalog kroz pružanje pomoći poslodavcima da ne otpuštaju zaposlene i da nastave da isplaćuju plate, kao i da garantuju finansijsku podršku onima koji izgube posao.

"Socijalni dijalog - konsultacije i saradnja između vlada, radnika i poslodavaca i njihovih predstavnika - od suštinskog je značaja. Kako bi odgovori bili delotvorni i održivi, oni se moraju graditi na poverenju i širokom iskustvu", rekla je Manuela Tomei, direktorka Sektora za uslove rada i jednakost u MOR-u.

Politike i prakse koje uzimaju u obzir potrebe porodice, uključujući zaštitu poslova i prihoda, plaćeno odsustvo za negu članova porodice, fleksibilne uslove rada i pristup kvalitetnoj brizi o deci u vanrednim situacijama, mogu napraviti ključnu razliku. One omogućavaju zaposlenima da zaštite i da se brinu o sebi svojoj deci i povećavaju produktivnost i osećaj sigurnosti radnika.

Preliminarne preporuke poslodavcima za ublažavanje negativnih posledica pandemije:

Pratite i poštujte savete lokalnih i nacionalnih organa i prenosite zaposlenima ključne informacije.

Razmotrite da li trenutne poslovne politike pružaju dovoljnu podršku radnicima i njihovim porodicama.

Pridržavajte se dobrih praksi u primeni postojećih ili novih politika koje se zasnivaju na socijalnom dijalogu, nacionalnim zakonima o radu i međunarodnim standardima rada. Postarajte se da svi radnici dobijaju mere podrške na radnom mestu, bez diskriminacije, kao i da su svi radnici upoznati sa njima, da ih razumeju i da mogu da ih koriste bez osećaja nelagode.

Zaštitite radno okruženje od diskriminacije i društvene stigme, tako što ćete organizovati obuke i postarati se da mehanizmi za prijavljivanje takvih slučajeva osiguravaju anonimnost i bezbednost.

Organizujte uslove rada tako da budu u skladu sa potrebama porodice i dajte radnicima veću slobodu u pogledu toga kada i odakle mogu izvršavati svoje radne obaveze. Ako fleksibilni radni uslovi nisu mogući, razmotrite alternativne oblike podrške za zaposlene koji su roditelji, poput pomoći za brigu o detetu.

Zaposlenima koji su roditelji pružite pomoć za brigu o detetu u oblicima koji su bezbedni i prikladni u kontekstu širenja bolesti Kovid-19. Sprečite i ublažite rizike na radnom mestu kroz jačanje mera zaštite na radu i zdravstvenih mera.

Obezbedite zaposlenima smernice i obuku o merama zaštite na radu i zdravstvenim merama i higijenskim praksama.

Podstaknite radnike da potraže odgovarajuću medicinsku pomoć u slučaju povišene temperature, kašlja i otežanog disanja.

Podržite radnike koji se bore sa stresom u periodu intenzivnog širenja Kovida-19.

Podržite vladine mere socijalne zaštite. Podrška preduzeća može da obuhvata, na primer, subvencije radnicima za pristup zdravstvenom osiguranju, osiguranju za slučaj nezaposlenosti i nesposobnosti za rad, i treba da se odnosi i na radnike u neformalnom sektoru.