Важење возачких дозвола Републике Србије у иностранству

На захтев гледалаца нашег програма, информације о важењу возачких дозвола Републике Србије у иностранству преносимо са сајта Министарства спољних послова Републике Србије.

1. Азербејџан - национална возачка дозвола Р.Србије, чија важност није истекла, важећа је на територији Азербејџана. У случају регулисаног боравка у Азербејџану, национална дозвола се мења за азербејџанску. За замену дозволе потребно је приложити националну дозволу са нотаријалним преводом на азербејџански језик, лекарско уверење и доказ о уплаћеној такси.

2. Албанија - постоји Споразум о узајамном признавању возачких дозвола (20.10.2015.г). Признаје се важећа домаћа возачка дозвола током транзита или краћег боравка. Држављанин Р. Србије који има одобрен боравак у Албанији може заменити важећу возачку дозволу за албанску возачку дозволу. У том случају није потребна провера теоретског знања или полагање практичног дела возачког испита, али се прилаже уверење о здравственој и психо-физичкој способности да је лице способно да управља возилом.

3. Аустралија - коришћење националних возачких дозвола других земаља на територији Аустралије у надлежности је федералних држава. Начелно, прописи федералних држава су истоветни, тако да странци који не поседују визу за стални боравак, бизнисмени или лица са привременом радном дозволом, могу управљати моторним возилом са њиховом националном возачком дозволом, уз поседовање међународне возачке дозволе или превода исте на енглески језик. У случају престанка поменутог статуса (добијање сталног пребивалишта или држављанства Аустралије) страни држављанин је у обавези да прибави аустралијску дозволу у року од три месеца од престанка ранијег, односно стицања новог статуса. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Аустралији, старији од 25 година, могу да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу Аустралије, у категорији за путничка возила и мотоцикле, без обавезе полагања возачког испита;

4. Аустрија - носиоцима возачке дозволе Р. Србије на новом обрасцу није потребна међународна возачка за управљање моторним возилом приликом транзита или уласка на територију Републике Аустрије. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Р. Аустрији, могу да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу Р. Аустрије за све категорије управљања возилом.

5. Белгија - возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу може се користити у транзиту и за време привременог боравка у Белгији (највише три месеца), уз међународну возачку дозволу. После наведеног рока, прописана је обавеза замене за белгијску дозволу;

6. Белорусија - возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу може се користити за време привременог боравка у Белорусији, под условом да одговара захтевима Бечке конвенције о друмском саобраћају (1968. година). Уколико не испуњава захтеве из Конвенције, мора се поседовати оверени превод на руски или белоруски језик. У случају одобрења сталног боравка, дозвола се мора заменити у року од 90 дана од дана одобрења;

7. Босна и Херцеговина - држављани Р.Србије могу управљати моторним возилом на територији Федерације БиХ користећи возачку дозволу Р.Србије на новом обрасцу за време привременог боравка или у транзиту, изузев за возила за која важи категорија Б1. У Републици Српској користи се возачка дозвола на новом обрасцу, без обавезе поседовања међународне возачке дозволе;

8. Бразил - поред возачке дозволе Р.Србије је неопходно и поседовање међународне возачке дозволе током првих 180 дана боравка. По истеку поменутог периода обавезна је замена за бразилску возачку дозволу;

9. Бугарска - возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу важећа је за управљање моторним возилом за транзит или током привременог боравка у Републици Бугарској;

10. Велика Британија - држављани Р. Србије током привременог боравка у Великој Британији (максимум до 12 месеци од тренутка уласка), односно транзита, могу са важећом националном возачком дозволом управљати моторним возилима као што су моторцикли, возила до 3,5 тона или до 8 седишта, без поседовања међународне возачке дозволе. Са националном возачком дозволом током привременог боравка могу управљати и возилима веће категорије (камиони, аутобуси) која је наведена у возачкој дозволи, уколико су тим возилима ушли у Велику Британију и уколико су та возила регистрована ван Велике Британије. Уколико је у питању боравак дужи од 12 месеци, подноси се захтев за британску возачку дозволу, што подразумева и полагање возачког испита. Наведено се односи на било коју врсту важећих националних возачких дозвола, без обзира да ли је на старом или новом обрасцу;

11. Вијетнам - возачке дозволе Р.Србије, као и међународне дозволе, не важе у Вијетнаму;

12. Грчка - признаје се возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу. У случају дужег боравка у Грчкој неопходно је дозволу заменити за грчку, што подразумева и полагање возачког испита;

13. Грузија - признају се возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу у трајању до годину дана од дана уласка на територију Грузије. По протеку тог рока, дозвола се може заменити за грузијску без полагања теста, али са роком важења саме дозволе.

14. Данска - Држављани Р. Србије који регулишу свој боравак, могу извршити директну замену српске за данску возачку дозволу, за категорију Б, без обавезе поновног полагања возачког испита.

15. Естонија - признаје се возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу приликом транзита или привременог боравка у Естонији. У случају сталног боравка, дозвола важи годину дана од датума одобрења сталног боравка;

16. Замбија - држављанима Р.Србије, до 90 дана од дана уласка, није потребна међународна возачка дозвола. У наведеном периоду може се затражити замбијска возачка дозвола;

17. Израел - признају се возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу у трајању до годину дана од дана уласка на територију Израела, уз поседовање важећег пасоша и доказа о боравку. По протеку тог рока, дозвола се може заменити за израелску, уз полагање теста;

18. Индија - возачка дозвола Р.Србије се може користити до месец дана. По истеку наведеног периода, потребно је да се поседује међународна возачка дозвола или да се поднесе захтев за издавање индијске дозволе;

19. Ирска - држављани Р. Србије током привременог боравка у Ирској (максимум до 12 месеци од тренутка уласка), односно транзита, могу са важећом националном возачком дозволом управљати моторним возилима као што су моторцикли, возила до 3,5 тона или до 8 седишта, без поседовања међународне возачке дозволе. Са националном возачком дозволом током привременог боравка могу управљати и возилима веће категорије (камиони, аутобуси) која је наведена у возачкој дозволи, уколико су тим возилима ушли у Ирску и уколико су та возила регистрована ван Ирске. Уколико је у питању боравак дужи од 12 месеци, подноси се захтев за ирску возачку дозволу, што подразумева и полагање возачког испита. Наведено се односи на било коју врсту важећих националних возачких дозвола, без обзира да ли је на старом или новом обрасцу;

20. Исланд - признаје се возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу и са њом је могуће управљати возилом до 3 месеца, колико траје и период боравка на Исланду без визе. Међународна возачка дозвола је обавезна.

21. Италија - у овом моменту није могућа замена возачких дозвола, јер је Споразум о признавању и замени возачких дозвола између Р. Србије и Р. Италије престао да важи 8.4.2018. године. У току су преговори између надлежних органа Р. Србије и Р. Италије о продужењу овог споразума;

22. Јапан - не признаје возачке дозволе Републике Србије, нити међународне дозволе коју издаје АМСС на обрасцу који је усклађен са Међународном конвенцијом о саобаћају на путевима (1968) којој Јапан није приступио. Грађанима се саветује да током боравка у Јапану не управљају моторним возилима са овим дозволама, с обзиром да нису признате. Јапански органи су веома стриктни у примени прописа, а санкције су новчане казне које се могу неповољно одразити на будуће боравке у Јапану. Држављани Србије који имају одобрен боравак у Јапану, уколико желе да управљају моторним возилом потребно је да поднесу захтев за замену возачке дозволе из Србије у јапанску возачку дозволу. За овај поступак јапански органи захтевају оригинал српске возачке дозволе са податком о томе када је први пут добијена дозвола која може бити у форми додатне потврде, оверен превод српске возачке дозволе на јапански језик, оригинал пасоша на увид којим се доказује да је лице након полагања возачког испита у Србји узастопно боравило три месеца (може стари пасош) и копија пријаве боравка у Јапану са адресом боравка. У поступку замене подносилац захтева ће бити у обевези да положи додатни усмени и практични испит за који је потребно знање јапанског језика или особе која ће пружити услугу превођења о трошку подносиоца захтева. Могући су и додатни захтеви јапанске стране који се могу разликовати од града до града, па их је потребно проверити у сваком конкретном случају.;

23. Јужноафричка Република - ради управљања моторним возилом, поред националне возачке дозволе, неопходно је поседовати међународну возачку дозволу, односно званични превод исте на енглески језик сачињен код дипломатско-конзуларног представништва Р.Србије у ЈАР. Општи предуслов је да су национална или међународна возачка дозвола издати пре датума одобрења привременог или сталног боравка;

24. Канада - возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу може се користити само у одређеном временском периоду, зависно од провинцијских прописа (Британска Колумбија до 6 месеци, Онтарио до 3 месеца, Квебек до 6 месеци, Алберта до 12 месеци итд.). Након истека прописаног периода, поред нациналне, неопходна је и међународна возачка дозвола;

25. Катар - Српски држављани који туристички бораве у Држави Катар, поред возачке дозволе Р. Србије, морају поседовати и међународну возачку дозволу. Држављанима Р. Србије који имају регулисан боравак у Држави Катар признаје се национална возачка дозвола, уз могућност директне замене за возачку дозволу Државе Катар.

26. Кина - возачке дозволе Р.Србије, као и међународне дозволе, немају правну важност. Законска је обавеза да се мора лично поднети захтев за издавање кинеске привремене возачке дозволе са роком важења до 3 месеца и без могућности продужавања;

27. Кипар - са српском возачком дозволом на новом обрасцу може се управљати моторним возилом до шест месеци од уласка у Р.Кипар. По истеку наведеног периода, мора се заменити кипарском возачком дозволом;

28. Република Кореја - признају возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу, али је непходно да се поседује и међународна возачка дозвола. Рок важења обе дозволе је годину дана од датума уласка у Р.Кореју;

29. Кувајт, Јемен, Бахреин, Саудијска Арабија - српски држављани који имају посетилачку визу, поред возачке дозволе Р.Србије, морају поседовати и међународну возачку дозволу;

30. Летонија

 У Летонији може управљати моторним возилом само лице које поседује:
-возачку дозволу коју је издала нека од држава чланица ЕУ или држава чланица Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА);
-возачку дозволу у којој су назначене категорије за које дозвола важи, у складу са Конвенцијом о друмском саобраћају из 1968;
-возачку дозволу у којој нису наведене категорије возача у складу са Конвенцијом о друмском саобраћају из 1968. Са таквом возачком дозволом возач може да управља само моторним возилима која одговарају Б категорији, под условом да у држави у којој је издата, таква дозвола омогућава управљање аутомобилом. Уколико у возачкој дозволи није уписана латиничним словом категорија за коју дозвола важи, возач је обавезан да покаже превод дозволе на летонски језик оверен од стране јавног бележника.

 Страни држављани на боравку у Летонији дужем од годину дана дужни су да националну возачку дозволу замене, осим ако се не ради о дозволама коју је издала нека земља чланица ЕУ или земља чланица ЕФТА, или се ради о лицима која уживају дипломатско-конзуларне имунитете и привилегије;

31. Луксембург - возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу може се користити за време привременог боравка у Луксембургу;

32. Литванија - возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу могу се користити као важеће за управљање моторним возилом ако лице нема регулисан боравака у Литванији;

33. Лихтенштајн - препорука је да возачи који путују из Р.Србије у Кнежевину Лихтенштајн прибаве и међународну возачку дозволу;

34. Мађарска - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу. Лица која регулишу боравак у Мађарској ( привремени или стални) могу националну возачку дозволу да користе до годину дана од дана одобреног боравка, након чега морају исту да замене за мађарску возачку дозволу;

35. Малта - признаје возачке дозволе Р.Србије и није потребна међународна возачка дозвола. Национална возачка дозвола може се користити најдуже у трајању од једне године, након чега је обавезна замена за малтешку возачку дозволу;

36. Молдавија - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу за путовање или транзит;

37. Монако - за управљање моторним возилима, поред националне, потребна је и важећа међународна возачка дозвола;

38. Монголија - возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу не могу се користити за управљање моторним возилом;

39. Норвешка - возачка дозвола Р.Србије на новом обрасцу важи уз поседовање међународне возачке дозволе у трајању од 3 месеца;

40. Намибија - не признаје се возачка дозвола Р.Србије. За управљање моторним возилом на територији Намибије неопходно је дозволу превести на енглески језик и, потом, извадити међународну возачку дозволу у Ауто мото савезу у Виндхуку, Намибија;

41. Немачка - ради управљања моторним возилом у СР Немачкој је поред националне возачке дозволе, неопходно поседовати међународну возачку дозволу, односно званични превод исте сачињен код овлашћеног органа Р.Србије или АМСС. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Немачкој у трајању од најмање 185 дана, могу да изврше замену српске возачке дозволе за немачку возачку дозволу, без обавезе полагања возачког испита, за све категорије управљања возилом;

42. Нигерија, Уганда, Бурунди, Руанда - не признају се иностране возачке дозволе. Обавеза је да се прибави њихова национална дозвола;

43. Никарагва - признају се возачке дозволе Р. Србије до истека рока њиховог важења. Након истека рока важења, мора се затражити никарагванска возачка дозвола;

44. Оман - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу али је неопходно да се поседује међународна возачка дозвола;

45. Палестина - држављанима Републике Србије за управљање моторним возилима, поред националне, потребна је и важећа међународна возачка дозвола;

46. Парагвај - возачку дозволу Р.Србије на новом обрасцу могуће је користити за управљање моторним возилом само у периоду трајања визе;

47. Перу - признају возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу до 6 месеци дана од дана легалног уласка и боравка. Возачка дозвола се може заменити за перуанску исте категорије за управљање моторним возилом уколико Одељењу за возачке дозволе Дирекције за саобраћај и безбедност на путевима презентира пасош Р. Србије са печатима њихових органа о легалном уласку и боравку и приложи следећа документа:

-потврду о психосоматској способности;
-потврду МУП-а РС о аутентичности исте, уз назнаку категорије возила којима може управљати ( уз званичан превод на шпански и оверу од стране нашег дипломатско-конзуларног представништва);
-потврду о положеном испиту о правилима путног транзита и транспорта, у складу са категоријом возачке дозволе која се замењује;
-копија личног документа ( личне карте за странце);
-потврда о уплати таксе.

48. Пољска - возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу се може користити у транзиту или у периоду од 6 месеци од дана добијања сталног или привременог боравка, али не дуже од рока важења возачке дозволе. Наша возачка дозвола може се заменити за пољску уз плаћање таксе и њен повраћај МУП-у РС;

49. Португалија - признаје се возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу, изузев у случају изнајмљивања ( рентирања) возила када је потребна међународна возачка дозвола;

50. Румунија - признаје се возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу. Није потребна међународна возачка дозвола;

51. Руска Федерација - лица која привремено бораве на територији Руске Федерације имају право да управљају моторним возилом са међународном или националном возачком дозволом која одговора условима Бечке конвенције о друмском саобраћају (08.11.1968.), и на којој је текст написан латиничним писмом. С обзиром да полеђина обрасца нове возачке дозволе садржи ћирилички текст, препоручује се поседовање овереног превода на руски језик.

У случају када лица долазе у Руску федерацију на стално боравак, национална возачка дозвола коју поседују сматра се неважећом по истеку 60 дана од дана добијања дозволе за стални боравак, уколико је дозвола боравка добијена у дипломатском или конзуларном представништву Руске Федерације, а замена за руску врши се на прописан начин;

52. САД - возачку дозволу Р.Србије на новом обрасцу могуће је користити за управљање моторним возилом у САД за време трајања визе, односно посете, а најдуже годину дана од дана уласка у САД. Нова возачка дозвола омогућава нашим држављанима, који имају регулисан боравак у САД, да без узимања часова вожње, полажу тестове и возачки испит. Имаоци возачких дозвола на старом обрасцу морају поседовати међународну возачку дозволу. Са новом возачком дозволом може се рентирати аутомобил током туристичког боравка. Указујемо да поједине савезне државе САД имају посебна правила или ограничења у погледу могућности коришћења српске возачке дозволе;

53. Северна Македонија - постоји Споразум о узајамном признавању возачких дозвола (18.11.2014.г.). Признаје се важећа домаћа возачка дозвола током транзита или краћег боравка.
Држављанин Р. Србије који има одобрен боравак у Македонији може заменити важећу возачку дозволу за македонску возачку дозволу. У том случају није потребна провера теоретског знања или полагање практичног дела возачког испита, али се прилаже уверење о здравственој и психо-физичкој способности да је лице способно да управља возилом.

54. Словачка - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу током транзита или привременог боравка;

55. Словенија - Важећу возачку дозволу за словеначку возачку дозволу може заменити држављанин Р. Србије који у Р. Словенији има пријављено пребивалиште дуже од шест месеци, уколико испуњава друге законом прописане услове за вожњу моторног возила (прописана старост, лекарско уверење итд.).
Рок за замену возачке дозволе је годину дана од дана пријаве боравка у Р. Словенији, а уколико се не замени у наведеном року чини се прекршај за који је предвиђена новчана казна од 500,00 евра. Словеначка возачка дозвола ће се издати након што возач положи практични део возачког испита за оне категорије возила за које већ има право возити.

56. Судан - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу до 90 дана од дана уласка. Није потребна међународна возачка дозвола. У наведеном периоду може се затражити суданска возачка дозвола;

57. Турска - третира возачке дозволе Р.Србије као важеће за време привременог боравка или транзита. Уколико се дуже борави у Турској, уз поседовање возачке дозволе, потребно је имати и оверени превод оригинала возачке дозволе, оверен од стране нотара или дипломатско-конзуларног представништва;

58. Тајланд - не признају се возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу;

59. Уједињени Арапски Емирати - Држављани Р. Србије који имају регулисан привремени или стални боравак у УАЕ, могу да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу УАЕ, без обавезе полагања возачког испита

60. Украјина - возачка дозвoла Р.Србије на новом обрасцу може се користити за управљање моторним возилом. У случају одобрења привременог боравка у Украјини, неопходно је поседовање међународне возачке дозволе;

61. Филипини - признају возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу, без међународне возачке дозволе, до 90 дана од дана доласка. После тог рока, у обавези су да са енглеским преводом дозволе, који ће оверити Амбасада Р.Србије, поднесу захтев за издавање филипинске дозволе са роком важења од дана подношења захтева до рока до кога важи српска дозвола;

62. Финска - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу приликом транзита или привременог боравка у Финској. У случају сталног боравка, возачка дозвола важи у периоду од две године од датума одобрења сталног боравка;

63. Француска - држављанима Републике Србије, поред националне, потребна је и важећа међународна возачка дозвола;

64. Холандија - поред возачке дозволе Р.Србије неопходно је поседовање међународне возачке дозволе за управљање моторним возилом;

65. Хрватска - за држављане Р.Србије, који поседују важећу возачку дозволу, није потребна међународна возачка дозвола;

66. Црна Гора - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу;

67. Чешка - признаје возачке дозволе Р.Србије на новом обрасцу за краћи боравак у сврху туризма, пословног боравка или транзита. У случају намере дужег боравка, лице има рок од 3 месеца да дозволу замени за чешку;

68. Чиле - поред возачке дозволе Р.Србије неопходно је поседовање међународне возачке дозволе за управљање моторним возилом, изузев у случају транзита или привременог туристичког боравка. У наведеном другом случају, национална возачка дозвола важи само за категорију Б, у периоду важења дозволе за туристички боравак. Суд локалне полиције може захтевати званичан превод возачке дозволе странца. Страни држављани са боравком у Чилеу, који имају националне возачке дозволе, могу поднети захтев за издавање чилеански возачке дозволе ако испуњавају старосни услов и остале важеће критеријуме за издавање дозволе;

69. Швајцарска Конфедерација - поред националне возачке дозволе потребна је и међународна возачка дозвола за боравак у краћем периоду. Држављани Р.Србије који имају регулисан боравак у Швајцарској, у обавези су да у року од годину дана од дана пријаве боравка у Швајцарској, поднесу захтев за издавање швајцарске дозволе. За добијање ове дозволе, полаже се тзв. „контролна вожња". Уколико не задовоље на овој провери, морају да полажу комплетан возачки испит;

70. Шведска - У складу са шведским прописима, возачке дозволе издате у државама које нису чланице Европске уније, које немају текст на енглеском, француском, или немачком језику нису признате у Краљевини Шведској. Држављани Републике Србије који туристички бораве у Краљевини Шведској могу да користе српску возачку дозволу уз превод овлашћеног судског тумача на енглески, француски или немачки језик или међународну возачку дозволу. Лица која имају одобрен дужи боравак, могу националне возачке дозволе под наведеним условима да користе само током прве године боравка, након чега су у обавези да, сагласно шведским прописима, положе потребне испите за добијање шведске возачке дозволе;

71. Шпанија - постоји споразум о замени возачких дозвола. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Шпанији, могу да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу Шпаније, без обавезе полагања возачког испита.

Број коментара 0

Пошаљи коментар

Упутство

Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.

недеља, 14. јул 2024.
37° C

Коментари

Dobar tekst, ali..
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Zelja za lepotom
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Bravo
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Miss
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Treba li zabraniti lepotu?
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару