Javne nabavke u 2012. godini

Javne nabavke u 2012. godini

__________________________________________________________

27.12.2012. Javni poziv   za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-33/12 - nabavka dobara - profesionalne trake - DVCPROMini DV, Large DVHDCAM, Betacam i LTO-4 

Javni poziv

Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 121/2012 od 24.12.2012. godine 

__________________________________________________________

26.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-29/12- Nabavka dobara - Drvna građa

 Obaveštenje __________________________________________________________

26.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-12/12- Nabavka usluga - Revizija Finansijskih izveštaja RTS za 2012. godinu.

Obaveštenje __________________________________________________________

26.12.2012.Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-11/12- Nabavka dobara - Lična zaštitna sredstva - Partija 3 - Zaštitna oprema.

Obaveštenje __________________________________________________________

26.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-11/12- Nabavka dobara - Lična zaštitna sredstva - Partija 2 - Zaštitna obuća.

Obaveštenje __________________________________________________________

25.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka RTS br. D-35/12- Mrežna oprema

Obaveštenje __________________________________________________________

24.12.2012. Javni poziv za JNVV RTS br. U-7/12- Nabavka usluga - Osiguranje imovine i zaposlenih RDU RTS.

Javni poziv

__________________________________________________________

21.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-11/12- Nabavka dobara -Lična zaštitna sredstva - Partija 1 - Zaštitna odeća.

Obaveštenje __________________________________________________________

20.12.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti RTS br. d-28/12- Novogodišnji paketići za decu zaposlenih radnika RTS-a

Obaveštenje

__________________________________________________________

18.12.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara male vrednosti br. d-24/12- PLAY-LIST OPTION ZA EVS SERVER 

Obaveštenje

__________________________________________________________

18.12.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za  javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postpuka RTS br. R-23/12 Radne stanice za postprodukcioni sistem

Obaveštenje

__________________________________________________________

18.12.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za  javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka RTS br. R-22/12 server za INEWS

Obaveštenje

__________________________________________________________

7.12.2012 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JV RTS br. u-2/12- Nabavka usluga - Partija 1 - Održavanje i servisiranje "Cerberus" stabilnih sistema za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Obaveštenje

__________________________________________________________

10.12.2012 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-3/12- Nabavka usluga - Ispitivanje protivpožarnih aparata na hladni vodeni pritisak i održavanje protivpožarnih aparata. 

Obaveštenje __________________________________________________________

10.12.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-2/12- Nabavka usluga - Partija 2 - Održavanje i servisiranje ostalih stabilnih sistema za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Obaveštenje

__________________________________________________________

07.12.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluga - Zdravstvene usluge - prethodni i periodični pregledi zaposlenih u RTS-u.

Obaveštenje

__________________________________________________________

07.12.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u postpuku javne nabavke male vrednosti RTS br. d-22/12- Softver za automatsku konverziju profesionalnih video formata.

Obaveštenje

__________________________________________________________

29.11.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-20/12- Nabavka dobara - Stiropor za potrebe RTS.

Obaveštenje

__________________________________________________________

27.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluga - Putnički autobuski transport za potrebe RTS.

Obaveštenje

__________________________________________________________

26.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku usluga - Teretni transport za potrebe RTS.

Obaveštenje

__________________________________________________________

23.11.2012. Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku  RTS br. D-39/12- Radna vozila za potrebe dopisništva RDU RTS.

Obaveštenje

__________________________________________________________

23.11.2012. Obaveštenje o prodženju roka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku  RTS br. D-38/12- sistem za pripremu i emitovanje informativnog programa.

Obaveštenje

English

__________________________________________________________

21.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u Drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-27/12- po Partiji br. 2. Audio, video, UTP, optički i koaksijalni kablovi (Simetrični,asimetrični, jednoparični i višeparični audio kablovi; video kablovi, UTP KAT5, KAT6, optički kablovi, koaksijalni kablovi RG58, RG59, RG6U)  činčevi, konektori XLR, BNC.  

Obaveštenje

__________________________________________________________

19.11.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-24/12 - Dodatna nabavka dobara - Drvna građa

Obaveštenje

__________________________________________________________

19.11.2012. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za JN RTS br. D-24/12.

Obaveštenje

__________________________________________________________

16.11.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-9/12- Nabavka usluga - Održavanje računarske mreže RTS.

Obaveštenje 

__________________________________________________________

16.11.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-25/12- Nabavka dobara - Ugalj za Dopisništvo Drugog programa Radio Beograda u Nišu.

Obaveštenje 

__________________________________________________________

13.11.2012. Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku dobara u otovrenom postupku RTS br. D-21/12- Rezervni delovi za održavanje vozila.

Obaveštenje 

__________________________________________________________

08.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u otovrenom postupku br. D-5/12- Rezervni delovi za DVCPRO uređaje.

Obaveštenje 

__________________________________________________________

08.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-7/12- po Partiji  7 - Specijalne sijalice za televizijsku i filmsku produkciju (HMI, halogene, televizijske fluo, led sijalice...)

Obaveštenje 

__________________________________________________________

05.11.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku radova u postupku javne nabavke male vrednosti  RTS br. r-3/12 - IZVOĐENjE SISTEMA ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA U PROSTORIJAMA DEPOA FILMSKOG I VIDEO MATERIJALA U OBJEKTU PEC TV BEOGRAD, ABERDAREVA 1. 

Obaveštenje 

__________________________________________________________

01.11.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku radova male vrednosti br. r-4/12- Isporuka i ugradnja el. grejnih kablova sa pratećom opremom u funkciji zaštite krovnih oluka od zaleđivanja na objektu PEC TV Beograd, Aberdareva br. 1

Obaveštenje

__________________________________________________________

30.10.2012. Javni poziv (na srpskom i engleskom jeziku) za nabavku dobara u otvorenom postupku, br. D-38/12- SISTEM ZA PRIPREMU I EMITOVANjE INFORMATIVNOG PROGRAMA

Javni poziv (na srpskom i engleskom jeziku) je objavljen u Sl.gl. br. 103/2012 od 30.10.2012. godine. Rok za dostavljanje ponuda i javno otvaranje ponuda pomeren je na 06.12.2012

Javni poziv (srpski)

Javni poziv (engleski)

__________________________________________________________

29.10.2012. Javni poziv za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku
br. D-39/12- RADNA vozila za potrebe DOPISNIŠTVA RDU RTS

Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 102/2012 od 26.10.2012. godine

Napomena: Rok za dostavljanje ponuda pomeren je i biće 5 dana od dana objavljivanja Odluke o produženju roka za dostavljanje ponuda u Sl. glasniku RS.

Javni poziv

__________________________________________________________

25.10.2012. Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednosti  br. u-13/12- Frizerske usluge

Javni poziv

__________________________________________________________

24.10.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. P-12/12- Pneumatici za motorna vozila

Obaveštenje

__________________________________________________________

15.10.2012. Javni poziv  za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-21/12- rezervni delovi za održavnje vozila ( nabavka dobara oblikovana je po partijama)

Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 098/2012 od 12.10.2012. godine.

Rok za podnošenje i otvaranje ponuda se produžava i biće objavljen u Sl.glasniku .

Javni poziv

__________________________________________________________

10.10.2012. Javni poziv za JNVV br. U-5/12- Nabavka usluga - Putnički autobuski transport za potrebe RTS

Javni poziv

__________________________________________________________

09.10.2012. Javni poziv za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku  br. D-30/12- GSM linkovi

Javni poziv

________________________________________________________________

08.10.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova u pregovaračkom postpuku RTS br. R-7/12- dodatni  radovi na zameni neispravne (dotrajale) cevne mreže primarne instalacije na koju se priključuje novoizvedena instalacija u objektu PEC RTS.

Obaveštenje

________________________________________________________________

05.10.2012. Obaveštenje o obustavi postupka JN - RTS br. D - 14/12  za nabavku dobara - video glave za SONY „C" VTR mašine

Obaveštenje

________________________________________________________________ 

05.10.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u postupku javne nabavke male vrednosti br. d-3/12- Optički mediji (CD, DVD, BLU-RAY).

Obaveštenje

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-10/12- Nabavka dobara - Oprema za kontrolu svetla.

Obaveštenje

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku RADOVA u Prvoj fazi restriktivnog postupka RTS br. R-2/12- • Utvrđivanje kvalifikacije podnosioca prijave za radove na investicionom održavanju objekta RTS.

Obaveštenje

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-9/12. 

Obaveštenje

__________________________________________________________

01.10.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-6/12- Server - Sistem za pripemu i emitovanje informativnog programa.

Obaveštenje

English

__________________________________________________________

01.10.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u pregovaračkom postupku za br. D-17/12- dodatna nabavka Ericsson 

Javni poziv

_________________________________________________________________  

26.09.2012. Javni poziv za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-5/12 - Rezervni delovi za DVCPRO uređaje

Javni poziv je objavljen u u Službenom glasniku br. 092/2012 od 26.09.2012.

Javni poziv

_________________________________________________________________  

26.09.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-9/12- Nabavka dobara - Potrošni materijal - Molersko farbarski materijali.

Obaveštenje

_________________________________________________________________  

21.09.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-2/12- Nabavka dobara - Koverte raznih tipova

Obaveštenje

_________________________________________________________________  

21.09.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-19/12- software Adobe Premiere

Obaveštenje 

_________________________________________________________________  

17.09. 2012. Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku dobara  male vrednosti  RTS br. d-7/12-  PVC Materijal-Leksan

 Javni poziv 

_________________________________________________________________

14.09.2012. Obaveštenje o obustavi postupka JN br. U-8/12, za nabavku usluga - Dodatne frizerske usluge.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

14.09.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku dobara - Službena stilska odeća i obuća - Partija 3 - Ženska i muška obuća.

Obaveštenje

_________________________________________________________________  

14.09. 2012. Javni poziv za JNMV RTS br. u-5/12 - nabavka usluga - Teretni transport za potrebe RTS

Javni poziv 

_________________________________________________________________

14.09. 2012. Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku dobara  male vrednosti  RTS br. d-5/12-  Potrošni materijal-metalna galanterija

Javni poziv

_________________________________________________________________

13.09.2012. Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. D-14/12, za nabavku dobara - Toneri za potrebe RTS.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

13.09.2012. Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. D-20/12, za nabavku dobara - Drvna građa.

Obaveštenje

_____________________________________________________________

12.09. 2012. Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku dobara  male vrednosti  RTS br. d-6/12-  Dekorativni materijal  

Javni poziv

_____________________________________________________________

12.09. 2012  Javni poziv za Prvu fazu restriktivnog postupka za nabavku dobara br. D-25/12- Utvrđivanje kvalifikacije podnosioca prijave za nabavku dobara kancelarijskog nameštaja. Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 088/2012 od 11.09.2012. godine.  

Javni poziv

_____________________________________________________________

11.09. 2012 ISPRAVKA javnog poziva za prikupljanje prijava za Prvu fazu restriktivnog postuka za utvrđivanje kvalifikacije podnosioca prijave za radove na investicionom održavanju objekata  br. P-2/12

  Javni poziv  

06.09.2012. Javni poziv za I fazu restiktivnog postupka za Utvrđivanje kvalifikacije podnosioca prijave za radove na investicionom održavanju objekta RTS - JN  broj P-2/12

Javni poziv

_____________________________________________________________

06.09.2012. Prethodni raspis za nabavku usluga - Osiguranje imovine i zaposlenih RDU RTS.

Javni poziv

_________________________________________________________________

30.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-10/12, za nabavku dobara - Elektroinstalacioni materijal (utičnice, prekidači, razne kleme, papučice, hilzne, PVC kanalice, PVC creva, termo bužiri, razvodne kutije,....).

Obaveštenje

_________________________________________________________________

30.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-8/12, za nabavku dobara -Energetski i telekomunikacioni kablovi i provodnici (PPOO,PPY, PPL, GGJ, PF, bezhalogeni kablovi, bakarna užad, PGA4, IY(ST)Y, TI...).

Obaveštenje

_________________________________________________________________

30.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. R-4/12, za nabavku radova - Radovi na sanaciji hidroizolacije na krovu objekta PEC TV Beograd, Aberdareva br. 1.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

30.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. R-3/12, za nabavku radova - Radovi na sanaciji hidroizolacije PVC membranom na krovu objekta ERC RTS u Košutnjaku, Kneza Višeslava 88.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

23.08.2012. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV RTS br. d-8/12 - nabavka dobara - Potrošni materijal - boje, lakovi, lepkovi, razređivači i dr. za potrebe Štamparije RTS-a.

Javni poziv

_________________________________________________________________

23.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-3/12- Nabavka dobara - Rezervni delovi za muzičke instrumente za potrebe Muzičke produkcije RTS za Partiju 1, 2, 3 i 4.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

23.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. d-1/12 - Nabavka dobara - Papir i papirna konfekcija - Partija 1 - Fotokopir papir.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

22.08.2012. Javni poziv za JNMV RTS br. d-14/12 - nabavka dobara - VIDEO GLAVE ZA SONY "C" VTR MAŠINE.

Javni poziv

_________________________________________________________________

21.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-23/12- Nabavka dobara - Antivirus licence.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

17.08.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-1/12- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 6 - Tabuliri. 

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

14.08.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku  br. R-1/12-  Nastavak radova na sanaciji i adaptaciji objekta RTS u Takovskoj br. 8

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

14.08.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku  male vrednosti  RTS br. d-19/12-  klirit za potrebe RTS-a

Obaveštenje

_________________________________________________________________

14.08.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-1/12 - papir i papirna konfekcija za partije 2,3 i 4

Obaveštenje

_________________________________________________________________

14.08.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku RTS br. D-1/12-  Partija br. 5 - Ofsetni i ostali papiri za potrebe štamparije

Obaveštenje

_________________________________________________________________

13.08.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku RTS br. D-7/12- GSM linkovi

Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke sprovedene u pregovaračkim postupcima bez objavljivanja br. R-7/12- nabavka  radova -  dodatni  radovi na zameni neispravne (dotrajale) cevne mreže primarne instalacije na koju se priključuje novoizvedena instalacija

Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke sprovedene u pregovaračkim postupcima bez objavljivanja br. R-1/12- nabavka  radova -  NASTAVAK RADOVA  NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA RTS U Takovskoj br. 8

Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke sprovedene u pregovaračkim postupcima bez objavljivanja br. D-17/12 - nabavka  dobara - DODATNA NABAVKA ERICSSON

Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.08.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u drugoj fazi restriktivnog postupka za javnu nabavku dobara br. D-18/12 - LAPTOP, MONITORI, ŠTAMPAČI. 

Obaveštenje

_______________________________________________________________________

06.08.2012  Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku: RTS br. D-14/12- drvna građa  za potrebe RTS-a

Napomena: Rok za dostavljanje ponuda i javno otvaranje ponuda pomeren je na dan 08. 08. 2012

Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.08.2012.  Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku: RTS br. D-14/12- toneri za potrebe RTS-a

Napomena: Rok za dostavljanje ponuda i javno otvaranje ponuda pomeren je na dan 09. 08. 2012

Obaveštenje

_________________________________________________________________

02.08.2012. Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku RTS br. D-6/12 - SERVER - sistem za pripremu i emitovanje informativnog programa. 

Obaveštenje

English

_________________________________________________________________

24.07.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga u otvorenom postupku br. U-1/12-  Konsultantske usluge podrške, optimizacije i redizajniranje implementiranih funkcionalnosti SAP ERP sistema RTS-a 

Obaveštenje

_________________________________________________________________

24.07.2012.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku br. U-2/12- Usluga godišnje podrške za SAP licence RTS.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

16.07.2012. Javni poziv za JNMV RTS br. d-20/12 - nabavka dobara - Stiropor za potrebe RTS

Javni poziv

_________________________________________________________________

12.07.2012.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara male vrednosti br. d-15/12- kamkoderi dvcpro p2 formata.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

09.07.2012. Javni poziv za JNVV RTS br. D-20/12 - Nabavka dobara - Drvna građa za potrebe RTS-a.

Javni poziv

_________________________________________________________________

09.07.2012. Javni poziv za JNVV RTS br. d-14/12- Nabavka dobara - Toneri za potrebe RTS.

Javni poziv

_________________________________________________________________

06.07.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-16/12- Nabavka dobara - Stativi za Kamkodere.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.07.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku  male vrednosti br. r-1/12- Zamena oštećenog poda u prostoru voznog parka u Košutnjaku

Obaveštenje

_________________________________________________________________

05.07.2012. Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-12/12- nabavka  dobara -  Pneumatici za potrebe RTS-a

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku br. 064/2012 od 04.07.2012. godine 

Javni poziv

_________________________________________________________________

05.07.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara velike vrednosti, u otvorenom postupku   br. D-40/11- nabavka  dobara -  DVCPRO 50 MAGNETOSKOPI 

Obaveštenje

_________________________________________________________________

03.07.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-4/12- Nameštaj za opremanje poslovnog prostora u objektu RTS, Aberdareva1

Obaveštenje

_________________________________________________________________

02.07.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara male vrednosti br. r-18/12- nabavka dobara - Oprema za OI 2012 Flight Cas

Obaveštenje

_________________________________________________________________

02.07.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja br. R-3/12- Dodatni radovi na sanaciji i adaptaciji objekta RTS na lokaciji Aberdareva-Takovska

Obaveštenje

_________________________________________________________________

28.06.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-1/12- Nabavka usluga - Usluge pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

28.06.2012 Odluku o produženju roka za JNVV RTS br. D-11/12- Lična zaštitna sredstva.

 Odluka

_________________________________________________________________

27.06.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara male vrednostu RTS br. d-13/12- Digitalni audio mikser

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

27.06.2012 Javni poziv za za nabavku dobara u otvorenom postupku , br. D-6/12- SERVER - SISTEM ZA PRIPREMU I EMITOVANjE INFORMATIVNOG PROGRAMA. Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 062/2012 od 26.06.2012. godine.

Napomena: Rok za dostavljanje ponuda i javno otvaranje ponuda pomeren je na dan 23. 08. 2012. 

Javni poziv na srpskom jeziku

Javni poziv na engleskom jeziku

_______________________________________________________________

26.06.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka - nabavka br. D-43/11- po partiji br. 4 - Izvori svetlosti i prateći pribor: (Sijalice: sa žarkom niti, živine, halogene, led, fluo, nadgradne ugradne, dekorativne, panik svetiljke, reflektori, sijalična grla, prigušnice, trafoi,...) 

Obaveštenje

_________________________________________________________________

25.06.2012. OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u pregovaračkom postupku bez objavljivanja br. U-4/12 - AVID - tehnička podrška i upgrade

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

22.06.2012. OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara male vrednosti - nabavka dobara br. d-1/12 - Sistem za unos P2 materijala

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

21.06.2012. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja za javnu nabavku usluga br. U-4/12- AVID tehnička podrška i upgrade

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

21.06.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. U-14/11 - Nabavka usluga - Angažovanje radne snage za obavljanje pomoćnih ugostiteljskih, administrativno-tehničkih i fizičkih poslova.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

21.06.2012 Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku , oblikovanu po partijama br. D-3/12- Rezervni delovi za muzičke instrumente za Muzičku produkciju RTS (Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 060/2012 od 20.06.2012. godine)   

Javni poziv

_______________________________________________________________

19.06.2012. Javni poziv za JNMV RTS br. d-17/12 - nabavka dobara - Službena stilska odeća i obuća

Javni poziv

_______________________________________________________________

15.06.12 POZIV za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti - nabavka dobara br. d-9/12- Potrošni materijal-molersko farbarski materijali,boje,lakovi,lepkovi,cement, gips i dr.  za scensku realizaciju i građevinsko održavanje objekata.

Javni poziv  

_______________________________________________________________

07.06.2012.  Javni poziv za JNVV RTS br. D-11/12 - Nabavka dobara - Lična zaštitna sredstva

Javni poziv

_________________________________________________________________

06.06.12 Odluka o produženju roka za nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-7/12- GSM LINKOVI

Odluka

_________________________________________________________________

05.06.2012. Odluka o produženju roka za JNVV RTS br. U-1/12- Konsultantske usluge podrške, optimizacije i redizajniranja implementiranih funkcionalnosti SAP ERP sistema RTS-a

Odluka

_________________________________________________________________

01.06.2012. Odluka o produženju roka za JNMV RTS br. d-3/12 - OPTIČKI MEDIJI (CD, DVD, BLU-RAY). 

Odluka

_________________________________________________________________

31.05.2012. Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. d-10/12-Oprema za kontrolu svetla.

Javni poziv

_________________________________________________________________

31.05.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV RTS br. d-34/11 - Nabavka  dobara - Rezervni teletekst server sa pripadajućim softverom.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

28.05.2012. Javni poziv za prikupljanje ponuda  za JNMV RTS br. d-3/12- Optički mediji (CD, DVD, BLU-RAY)

Javni poziv

_________________________________________________________________

25.05.2012. Odluka o produženju roka za JNVV RTS br. U-1/12- Konsultantske usluge podrške, optimizacije i redizajniranja implementiranih funkcionalnosti SAP ERP sistema RTS-a

Odluka

_________________________________________________________________

24.05.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. R-8/11- Izvođenje radova na osposobljavanju sistema K1 i K2 za klimatizaciju depoa filmskog i video materijala na drugom spratu objekta PEC TV Beograd u Aberdarevoj 1.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

21.05.2012. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara male vrednosti RTS br. d-35/11 - Video glave za SONY „C" VTR  mašine

Obaveštenje

_________________________________________________________________

10.05.2012. Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-7/12- GSM linkovi. Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 048/2012 od 10.05.2012. godine 

Javni poziv

_________________________________________________________________

04.05.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-39/11 - Baterija za kamakodere.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

30.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku dobara u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-45/11 - kancelarijski nameštaj i stolice.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

Javni poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku velike vrednosti u otvorenom postupku - nabavka usluga br. U-1/12 - Konsultantske usluge podrške, optimizacije i redizajniranje implementiranih funkcionalnosti SAP ERP sistema RTS-a

Javni poziv objavljen u Sl.gl. RS br. 041/2012 od 27.04.2012. godine

Javni poziv

_________________________________________________________________

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-25/11- Nabavka i isporuku dobara - MONITORI I VIDEO SVIČERI

Obaveštenje

_________________________________________________________________

23.04.2012. Javni poziv za JNVV RTS br. D-2/12 - Nabavka dobara - Profesionalne trake - DVCPRO, MINI DV, LARGE DV, HDCAM, BETACAM i LTO-4

 Javni poziv

_________________________________________________________________

20.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-12/12- Nabavka dobara - PLAZMA DISPLEJ 85"

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

17.04.2012. Obaveštnje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u Drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-42/11 - CISCO switchevi

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

12.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-27/11- Nabavka dobara - Sitan potrošni kancelarijski materijal.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

12.04.2012. Obaveštenj o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara male vrednosti  br. d-33/11 - NABAVKA PASIVNE OPREME ZA RAČUNARSKU MREŽU (MODULI, PEČ PANELI, NADZIDNE KUTIJE ..)

Obaveštenje

_________________________________________________________________

09.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-24/11 - Nabavka dobara - Baterije za potrebe RTS - Partija 2 - Akumulatorske baterije.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-24/11 - Nabavka dobara - Baterije za potrebe RTS - Partija 1 - Alkalne, punjive i dugmaste baterije.

Obaveštenje

_________________________________________________________________

03.04.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku radova u drugoj fazi restriktivnog postupka br. R-7/11 po partiji br. 1 - Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji stana br. 11 u Ulici Ilije Garašanina br. 12, vlasništvo RTS 

Obaveštenje

_________________________________________________________________

28.03.2012. Javni poziv za JNVV RTS br. D-1/12 - Nabavka dobara - Papir i papirna konfekcija

Javni poziv

_________________________________________________________________

 27.03.2012. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-37/11- Nabavka dobara -IP TELEFONI.

 Obaveštenje  

_________________________________________________________________ 

22.03.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara sprovedenu u pregovaračkom postupku bez objavljivanja br. Dp-30/11 - TEHNIČKA NADOGRADNJA SD MPEG 2 EKSAJTERA (4 KOM) i HDMPEG 2 EKSAJTERA (2 KOM) 

 Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

19.03.2012. Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka dobara br. d-35/11 - VIDEO GLAVE ZA SONY "C" VTR MAŠINE 

 Javni poziv

_________________________________________________________________ 

08.03.2012. Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku br. D-40/11 - DVCPRO 50 MAGNETOSKOPI 

Javni poziv je objavljen u Sl.gl. br. 016/2012 od 07.03.2012. godine

 Javni poziv

_________________________________________________________________ 

05.03.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja br. U-11/11 - usluga tehničke podrške sistema arhiviranja za software flashnet verzija 6 na bazi  24/7

 Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

01.03.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN male vrednosti br. u-19/11 - Aktuarska procena dugoročnih primanja zaposlenih saglasno MRS 19 na dan 31.12.2011. god.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

01.03.2012. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN velike vrednosti br. U-13/11 - Špedicija za potrebe RTS

 Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

28.02.2012 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. u-20/11 - Hemijsko čišćenje i pranje

 Obaveštenje

_________________________________________________________________ 

24.02.2012 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. d-32/11 - Pec kablovi za računarsku mrežu RTS-a

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

22.02.2012 - Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV br. d-28/11 - Koverte raznih tipova

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

20.02.2012 - Obaveštenje o obustavi postupka za JN br. D-33/11 - Rezevni delovi za DVC Pro uređaje.

 Obaveštenje 

_________________________________________________________________

20.02.2012 - Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku za JN br. U-11/11 - tehnička podrška sistema za arhiviranje za softvere flešnet verzija 6 na bazi 24/7.
 Obaveštenje

_________________________________________________________________

03.02.2012 Javni poziv za JNVV RTS br. U-14/11- Nabavka usluga - Angažovanje radne snage za obavljanje pomoćnih ugostiteljskih, administrativno-tehničkih i fizičkih poslova.

Javni poziv je objavljen u Sl. gl. br. 013/2012 od 24.02.2012. godine.
 

Javni poziv

_________________________________________________________________

26.01.2012 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jnmv br. d-18/11 - rezervni delovi i dodatna oprema za računare

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

18.01.2012 - Prethodni raspis za nabavku dobara - Motorni benzini i srednji destilati, mazut i ulja, maziva i tečnosti za zaštitu i hlađenje motora.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

18.01.2012 - Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti - dobra - JN br. d-26/11 - Sistemi za unos P2 materijala.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

13.01.2012 - Obaveštenje o dodeli ugovora u drugoj fazi restriktivnog postupka za nabavku radova po Partiji br- 3, tender br.  R-6/11 -Zamena dotrajale podne obloge Hojga novom PVC oblogom.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

11.01.2012 - Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. u-6/11, za nabavku usluga - Priprema za štampu - izrada CTP ploča i filmovanje

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

11.01.2012 OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u Drugoj fazi restriktivnog postupka za JN  br. D-41/11 - AUDIO, VIDEO UTP, OPTIČKI, KOAKSIJALNI KABLOVI, ČINČEVI, KONEKTORI

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

09.01.2012. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV br. d-20/11 - prateća oprema za link vozila

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.01.2012. -  Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-18/11- Nabavka usluga - Usluge poreskog savetnika.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

06.01.2012. -  Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. u-17/11, za nabavku usluga - Usluge pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

 Obaveštenje

_________________________________________________________________

04.01.2012. -  Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku za JNVV br. D-34/11 - HD SATELITSKI RISIVERI I ENKODERI

 Obaveštenje

__________________________________________________________

div id="adoceanrsvdcfhklggd">