Šta su sve tehnologije uradile za nas: Amorfni materijali – sinteza i karakterizacija

Nauka o materijalima dobila je veoma važno mesto u razvoju civilizacije, zahvaljujući interesovanju čovečanstva za razvoj svemisrkih, telekomunikacionih i informacionih tehnologija. Veliki doprinos razumevanju materijala kroz istoriju dao je Vilard Gibs u 19. veku. Njemu je pošlo za rukom da objasni termodinamička svojstva materijala, koja se odnose na strukturu atoma u raznim fazama.

Danas se pod savremenim materijalima podrazumevaju razne kombinacije plastičnih, amorfnih, poluprovodničkih, bio i nanomaterijala, međutim, primarni cilj nauke je dobro razumevanje suštine, koje bi omogućilo projektovanje materijala sa unapred zadatim svojstvima.