RTS Drama: Programska šema - subota, 30. mar 2019

07:11
Pozorište u kući, 3-26, r.
12
07:45
Pozorište u kući, 4-26, r.
12
08:18
Otvorena vrata, 20-34, r.
12
09:04
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
12
13:11
Pozorište u kući, 3-26, r.
12
13:45
Pozorište u kući, 4-26, r.
12
14:18
Otvorena vrata, 20-34, r.
12
15:04
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
12
18:00
Santa Maria dela salute, 8-11
12
18:54
Santa Maria dela salute, 9-11
12
19:52
Santa Maria dela salute, 10-11
12
20:46
Santa Maria dela salute, 11-11
12
21:44
Otvorena vrata, 16-34
12
22:25
Otvorena vrata, 17-34
12
23:07
Otvorena vrata, 18-34
12
00:00
Santa Maria dela salute, 8-11, r.
12
00:54
Santa Maria dela salute, 9-11, r.
12
01:52
Santa Maria dela salute, 10-11, r.
12
02:46
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
12
03:44
Otvorena vrata, 16-34, r.
12
04:25
Otvorena vrata, 17-34, r.
12
05:07
Otvorena vrata, 18-34, r.
12