Čitaj mi!

Preminuo akademik Predrag Piper

Akademik Predrag Piper, jedan od najznačajnijih srpskih slavista, preminuo je 10. septembra u 71. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti.

Akademik Predrag Piper bio je jedan od najznačajnijih srpskih slavista, a poseban trag ostavio je u proučavanju gramatičke i leksičke semantike u srpskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (1973), gde je potom radio kao asistent (od 1974) i docent (od 1983). Magistrirao je 1975, a doktorirao 198. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je vanredni profesor od 1989. godine, a potom i redovni profesor od 1991.

Za dopisnog člana SANU izabran je 2003, za redovnog 2012, dok je za člana Makedonske akademije nauka i umetnosti (MANU) izabran 2015. godine.

U SANU je inicirao osnivanje dva odbora i bio (ko)urednik šest publikacija tih odbora. Bio je sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU od 2013. do 2018, odnosno član Predsedništva SANU. Bio je član više odbora SANU i šef Katedre za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, te upravnik Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavao je i na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu, Voronježu, Ivanovu, Seulu, Saporu, Zadru, Nišu, Skoplju, Ljubljani.

Bio je potpredsednik Uređivačkog odbora Srpske enciklopedije i glavni urednik časopisa Južnoslovenski filolog i časopisa Zbornik Matice srpske za slavistiku, kao i član uredništava i uređivačkih saveta više srpskih i inostranih naučnih časopisa i zbornika.

Kao predsednik organizacionog odbora (su)organizovao je nekoliko međunarodnih simpozijuma. Od 1985. do 2013. bio je član, a od 2009. do 2013. predsednik Komisije za proučavanje gramatičke strukture slovenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta. Bio je potpredsednik Međunarodne asocijacije profesora ruskog jezika i književnosti (1986-1990), te član Matice srpske, Srpske književne zadruge i Slavističkog društva Srbije.

Bibliografija akademika Predraga Pipera obuhvata 198 posebnih izdanja, od čega su 31 monografije, univerzitetski priručnici, bibliografije i priređena izdanja, dve prevedene knjige, 165 izdanja udžbenika i priručnika za osnovnu i srednju školu (više od pedeset naslova), a preko 400 bibliografskih jedinica su studije, članci, prikazi i dr.

Akademik Predrag Piper je odlikovan brojnim nagradama i priznanjima, među kojima su: Orden prijateljstva među narodima (Moskva, 1990);Plaketa počasnog člana Bugarskog rusističkog društva (Sofija, 1990); Nagrada „Pavle Ivić" Slavističkog društva Srbije (s koautorima Sintakse savremenoga srpskog jezika, Beograd 2007; i sa akademikom Ivanom Klajnom za Normativnu gramatiku srpskog jezika, Novi Sad, 2013); Povelja „Radovan Košutić" Slavističkog društva Srbije (2016); Nagrada Biblioteke Matice srpske „Zlatna knjiga" (2016); Povelja Matice srpske za negovanje srpske književnojezičke norme (2018); Zlatna diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2019).

Njegov odlazak veliki je gubitak za Srpsku akademiju nauka i umetnosti i sveukupnu srpsku nauku i kulturu, zaključuje se u saopštenju.