Čitaj mi!

Britanski predlog rezolucije o Srebrenici

Savet bezbednosti UN razmatraće danas nacrt rezolucije u kojoj se ocenjuje da prihvatanje tragičnih događaja u Srebrenici kao genocida predstavlja preduslov za pomirenje, u kojoj se pozivaju politički lideri na svim stranama da priznaju i prihvate činjenice o zločinima iz prošlosti. Tekst predloga rezolucije prenosimo u celosti.

U nacrtu teksta koji je povodom 20. godišnjice masovnog zločina nad Bošnjacima u Srebrenici predložila Velika Britanija, osuđuje se poricanje genocida u Srebrenici kao prepreka za pomirenje i opterećenje za žrtve, prenosi Beta.

U predloženom tekstu "izražava se žaljenje i solidarnost sa žrtvama na svim stranama u sukobu u BiH, uključujući i one u Srebrenici, kao i njihovim porodicama, i pozivaju nadležne vlasti u BiH da obezbede pravdu za žrtve i dugoročnu podršku preživelima, uključujući preživele žrtve seksualnog nasilja".

U nacrtu rezolucije u koji je agencija Beta imala uvid naglašava se suštinski značaj pomirenja na osnovu dijaloga i "prihvatanja radnji iz prošlosti od svih strana u sukobu". Tekst nacrta rezolucije prenosimo u celosti:

Savet bezbednosti,

Ponovo potvrđujući Povelju Ujedinjenih nacija, Opštu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Konvencija),

Podsećajući da države snose primarnu odgovornost za zaštitu civilnog stanovništva i da su dužne da poštuju i obezbeđuju ljudska prava svih lica na svojoj teritoriji u skladu sa svojom nadležnošću, shodno relevantnim pravilima međunarodnog prava, i dalje potvrđujući primarnu odgovornost svake države pojedinačno da štiti svoje stanovništvo od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti,

Podsećajući na primarnu odgovornost Saveta bezbednosti za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti i izražavajući svoju rešenost da sprečava genocid,

Podsećajući na sve presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ), osnovanog Rezolucijom 808 (1993) i naknadnim rezolucijama u cilju krivičnog gonjenja lica odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, i dalje podsećajući na presudu njegovog Apelacionog veća od 19. aprila 2004. (Tužilac protiv Krstića), u kojoj se navodi da je počinjen genocid u Srebrenici 1995, i presudu Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. u kojoj je zaključeno da dela počinjena u Srebrenici predstavljaju dela genocida,

Konstatujući da se ove godine obeležava dvadesetogodišnjica genocida u Srebrenici, gde je više od 8.000 ljudi izgubilo život, hiljade ljudi raseljeno, kao i porodica i zajednica uništeno,

Konstatujući da su Srebrenica i njena okolina proglašene bezbednim područjem, u skladu sa rezolucijama SB 819 (1993) i 836 (1993); priznajući stalnu potrebu da Savet bezbednosti i države članice dalje jačaju zaštitu civila u oružanim sukobima; i ističući da Ujedinjene nacije, uključujući Savet bezbednosti, treba da obrate pažnju na indikacije ranog upozorenja na potencijalni genocid i da obezbede brzu i efikasnu akciju radi sprečavanja ili zaustavljanja genocida, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija,

Priznajući da je bilo nevinih žrtava na svim stranama tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući u Srebrenici i okolini,

Ističući značajnu ulogu koju u sprečavanju genocida imaju specijalni savetnici generalnog sekretara za sprečavanje genocida i odgovornost za zaštitu (specijalni savetnici), čija funkcija podrazumeva i da budu mehanizam za rano upozoravanje kako bi sprečili potencijalne situacije čiji ishod mogu biti genocid, zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i etničko čišćenje, ali i visoki komesar UN za ljudska prava; i konstatujući ulogu koju redovni brifinzi o kršenju ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i govoru mržnje i podsticanju imaju u ranom prepoznavanju potencijalnog genocida,

Pozdravljajući novi Okvir Analize koji je sačinila Kancelarija specijalnih savetnika kao jedan od instrumenata za procenu rizika genocida u svakoj situaciji, i podstičući države članice i regionalne i podregionalne organizacije da koriste relevantne okvire, kada je to potrebno, kao smernice u njihovom radu na prevenciji,

Nadalje podsećajući na obavezu svih država članica da ispune svoje obaveze u cilju okončanja nekažnjavanja i da istraže i krivično gone one koji su odgovorni za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i konstatujući da je borba protiv nekažnjavanja za najteže zločine od međunarodnog interesa koji su počinjeni nad civilima ojačana krivičnim gonjenjem ovih zločina od strane Međunarodnog krivičnog suda, u skladu sa principom komplementarnosti sa domaćim nadležnostima u krivičnim stvarima kako se navodi u Rimskom statutu, ad hok i mešovitim tribunalima i specijalizovanim većima u domaćim sudovima,

Konstatujući da je krivično gonjenje lica odgovornih za genocid i druge međunarodne zločine pred MKTJ i domaćim pravosudnim sistemima, uključujući Sud Bosne i Hercegovine, i dalje ključno za proces nacionalnog pomirenja i ponovnog uspostavljanja i očuvanja mira u Bosni i Hercegovini, i pozdravljajući takođe snažnu regionalnu saradnju između domaćih tužilaštava koja doprinosi očuvanju mira, pravde, istine i pomirenju između zemalja u regionu.

Konstatujući da se procenjuje da je počinjeno hiljade slučajeva seksualnog zlostavljanja žrtava na svim stranama za vreme sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući i Srebrenicu; konstatujući takođe da silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja mogu predstavljati zločin protiv čovečnosti ili konstitutivni akt u vezi sa genocidom; i podsećajući da silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja u oružanom sukobu predstavljaju ratni zločin i grubo kršenje Ženevskih konvencija i pratećeg protokola Jedan.

1. Najstrože osuđuje genocid i sva kršenja i zloupotrebe ljudskih prava i sva kršenja međunarodnog humanitarnog prava;

2. Najstrože osuđuje zločin genocida u Srebrenici, kao što je utvrđeno presudama MKTJ; i Međunarodnog suda pravde, i sve druge dokazane ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini;

3. Saglasan je da prihvatanje tragičnih događaja u Srebrenici kao genocida predstavlja preduslov za pomirenje, poziva političke lidere na svim stranama da priznaju i prihvate činjenicu o dokazanim zločinima kao što su utvrdili sudovi, i u tom smislu osuđuje poricanje ovog genocida koje ometa napore u pravcu pomirenja, i takođe priznaje da kontinuirano poricanje duboko potresa žrtve;

4. Izražava žaljenje i solidarnost sa žrtvama na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini, uključujući i one u Srebrenici, kao i njihovim porodicama, i poziva nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da obezbede pravdu za žrtve i dugoročnu podršku preživelima, uključujući preživele žrtve seksualnog nasilja;

5. Potvrđuje još jednom svoju podršku Mirovnom sporazumu zaključenom u Dejtonu i potpisanom u Parizu 14. decembra 1995, kao i Sporazumu o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine, potpisanom u Dejtonu, 10. novembra 1995. (S/1995/1021, aneks) i poziva strane da se strogo pridržavaju svojih obaveza koji proizlaze iz tih sporazuma;

6. Naglašava suštinski značaj pomirenja na osnovu dijaloga, prihvatanja radnji iz prošlosti od svih strana u sukobu i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama, kao osnovu za jačanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta, kako u Bosni i Hercegovini tako i u širem regionu; i u tom cilju pozdravlja nedavni sporazum Parlamenta i političkih lidera Bosne i Hercegovine u vezi sa ambicioznim programom reformi, koji uključuje posvećenost merama za ubrzanje procesa pomirenja, i podstiče sve građane Bosne i Hercegovine da zajedno rade na unapređenju mira, pravde, tolerancije i pomirenja;

7. Pozdravlja rad Međunarodne komisije za nestala lica i njenu pomoć vladama Bosne i Hercegovine, kao i širem regionu, u pronalaženju i identifikaciji posmrtnih ostataka žrtava na svim stranama, koji je suštinski doprineo dovođenju počinilaca pred lice pravde;

8. Naglašava važnu ulogu koju žene i civilno društvo, uključujući organizacije žena i lidere zvaničnih i nezvaničnih zajednica, mogu da imaju u posredovanju i donošenju postkonfliktnog rešenja; ponovo ističući kontinuiranu potrebu da se postigne više uspeha u sprečavanju sukoba većim učešćem žena u svim fazama posredovanja i postkonfliktnog rešavanja i posvećivanjem veće pažnje rodnim pitanjima u svim diskusijama relevantnim za sprečavanje sukoba;

9. Poziva države da sprečavaju i suzbijaju genocid i druge teške zločine u skladu sa međunarodnim pravom, ponovo potvrđuje stavove 138 i 139 Završnog dokumenta Svetskog samita iz 2005. godine (A/RES/60/1) o odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti;

10. Poziva one države koje još nisu ratifikovale Konvenciju niti joj pristupile da razmotre takvu mogućnost po hitnom postupku i da, po potrebi, donesu nacionalne zakone i propise kako bi ispunile svoje obaveze u skladu sa tom konvencijom;

11. Pozdravlja napore da se povede istraga i krivično gone svi optuženi za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava za vreme sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici, poziva sve države da sarađuju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale i nacionalne pravosudne sisteme, uključujući Sud Bosne i Hercegovine, i zahteva da MKTJ što ekspeditivnije okonča svoj rad, što bi predstavljalo vitalan doprinos unapređenju mira, pravde, istine i pomirenja;

12. Poziva države članice da po potrebi izrade obrazovne programe na osnovu kojih će buduće generacije izvlačiti pouke u vezi sa genocidom, ratnim zločinima, etničkim čišćenjem i zločinima protiv čovečnosti iz prošlosti, kako bi se sprečilo njihovo eventualno ponavljanje;

13. Podstiče države članice da odrede nacionalne kontakt osobe koje bi se bavile zaštitom civila od svireposti; putem efikasne prevencije i reagovanja i koje bi mogle da se redovno sastaju i koordiniraju korake u cilju razmene najbolje prakse u vezi sa brzim reagovanjem i sprečavanjem svireposti, sa drugim državama članicama i relevantnim regionalnim i subregionalnim mehanizmima za sprečavanje i reagovanje na masovna zverstva, specijalnim savetnicima i drugim relevantnim telima Ujedinjenih nacija, i s tim u vezi priznaje odgovornost globalne mreže nacionalnih kontakt osoba u pogledu zaštite;

14. Ponovo potvrđuje značaj pouka koje treba izvući iz neuspeha Ujedinjenih nacija u sprečavanju genocida u Srebrenici, kao što je izloženo u izveštaju generalnog sekretara u vezi sa Rezolucijom Generalne skupštine 53/35 (A/54/549), kao i poziv iz ovog izveštaja upućen međunarodnoj zajednici da se maksimalno založi kako se ne bi dozvolilo da se takve strahote ponovo dogode i odlučuje da treba brzo i efikasno delovati kako bi se sprečilo ponavljanje takve tragedije i u tom cilju koristi sva odgovarajuća raspoloživa sredstva, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija;

15. Priznaje da ozbiljna kršenja ili zloupotrebe međunarodnih ljudskih prava ili ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava, uključujući ona koja podrazumevaju seksualno nasilje i nasilje na rodnoj osnovi, mogu biti rani pokazatelj puta u genocid, i s tim u vezi pozdravlja napore Ujedinjenih nacija usmerene ka unapređenju kolektivnog reagovanja na buduće rizike kršenja i zloupotrebe međunarodnih ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava kroz Human Rights Up Front;

16. Zahteva od generalnog sekretara da obezbedi veću saradnju postojećih mehanizama za rano upozorenje u cilju sprečavanja genocida i drugih ozbiljnih međunarodnih zločina, kako bi se pomoglo u otkrivanju, proceni i reagovanju na izvore tenzije i tačke rizika, ili otkrivanju ugroženog stanovništva, i podstiče generalnog sekretara da Savetu i dalje dostavlja informacije i analize za koje smatra da bi predstavljale doprinos u tom pogledu.

broj komentara 11 pošalji komentar
(sreda, 08. jul 2015, 11:05) - anonymous [neregistrovani]

Odgovor na pitanje ko su autori ovakve rezolucije

To su osvetnici koji su izgubili prvi i drugi svetski rat, a najvise su im krivi Srbi. Mi Srbi ne trazimo nikakvo pravdanje zlocina samo trazimo da se zlocini ne dele, jer su svi zlocini za osudu. Za Haski tribunal, EU, zlocino Hrvata i Muslimana iz BiH nisu zlocini, koji su pocinjeni nad Srpskim narodom. Evo sada vec dvadeseti put niko se nije poklonio Srpskim zrtvama kod Srebrenice, a poklanjaju se Muslimanskim zrtvama. Kakvi su to ljudi koji eto sada dvadeseti put dolaze i dele zlocine ? Naser Oric jeste ratni zlocinac a za Muslimane je heroj, svi smo culi javno od premijera Vucica deo monstruoznog zlocina koji je pocinio Oric. Culi su to i svi iz EU koji dolaze u Srebrenicu, ali se ne oglasise na reci Srpskog premijera.

(sreda, 08. jul 2015, 05:20) - anonymous [neregistrovani]

genocid

A kada saveznici svesno bombarduju Drezden i pritom namerno pobiju 200.000 Nemaca, to naravno nije genocid, jer oni su vodili "pravedni rat"...
"Quod licet Iovi,non licet bovi"...govorili su jos stari Rimljani

(sreda, 08. jul 2015, 04:08) - anonymous [neregistrovani]

re; Neprijatna istina.....

ovdje se za jedne zrtve trazi maximum priznanja I to od svih u svijetu, a za nase Srpske zrtve kojima su I oci vadjene nema ni spomena, I nitko od suprotne strane tj. Bosnjaka da im se pokloni I dodje na pomen....to je sramota I za nas same I grijeh je I sto mi neradimo vise za nase zrtve vec smo se uvukli ko' kornjace u oklop I sutimo.....e, to je grijeh, kada nepostujes svoje ....valjda ste bili u crkvi....to se radi oko 3500 civila, zene I djece koji su nocima bili paljeni I ubijani oko Srebrenice, vecina njih I strasno mucena....I nije mi jasno zasto I nas premijer to nekaze otvoreno kako se I zasto desila Srebrenica...kako se desio Oric I sta je radio sa svojim kompanjonima.....zasto nereci da istini....

(utorak, 07. jul 2015, 23:57) - Голди [neregistrovani]

Непријатна истина

Али истина !

Зар грехови других, оправдавају наше ???

(utorak, 07. jul 2015, 23:42) - anonymous [neregistrovani]

Gospodo

Ovo mi bre mnogo mirise na prebacivanje zarista iz Ukraine na teritoriju BIH. Iza granica Ukraine je sila da je ne imenujemo Na Balkanu je sigurnije zapaliti vatru jer nema tehnike za gasenje takvog pozara. Tu je podmetac siguran da ce da gore dok on bude hteo.

(utorak, 07. jul 2015, 18:14) - anonymous [neregistrovani]

Ko su autori ovakve rezolucije ? Imaju li oni svoja imena i prezimena ?

Kada vec autori ovakve rezolucije mogu srociti ovakvu rezoluciju, mi Srbi imamo moralnu i pravnu odgovornost da se zapitamo ko su ti ljudi koji napisase ovakvu rezoluciju ? Koga oni predstavljaju ? zasta se oni zalazu ? Zasto zloupotrebljavaju pojam genocida ? Ocigledno namerno to cine Srpskome narodu. Zar je Srpski narod kriv sto je uopste zapoceo rat u BiH, u SFRJ ? Posledica svakog zlocina ima svoj uzrok. Sta je uzrok zlocina u Srebrenici ? Srebrenica je trebala biti demilitarizovana, a da li je to i bila ? Nije bila, kamionima UN se unosila municija skrivena u brasnu za muslimane u Srebrenici koji su pucali po Srbima, i koji su pocinili teske zlocine nad Srpskim civilima u okolini Srebrenice. Zar je pravno gledano moguce da takvu rezoluciju na takvom mestu mogu autori da prodju i da tako nesto javno zastupaju ? Ko su oni ?

(utorak, 07. jul 2015, 17:06) - balkanac [neregistrovani]

EU

¸Pa zar mi (posle svih bruka i sramota koje nam priređuju Britanija i ekipa - sankcije, bombardovanje, kosovo.....) i pored ove rezolucije, koja se direktno odnosi na Srbiju!!! (šta drugo izčitati iz ovoga) i dalje želimo da idemo u EU????
Bogami, ja ne želim više, a do juče sam želeo. I nadam se da će svaki dan nekolićina da poželi isto kao ja, pa pošto nam treba još nekoliko godina, neće biti nikoga ko želi da ide u savez sa ovima.....

(utorak, 07. jul 2015, 16:58) - anonymous [neregistrovani]

Ljudi moji,

brizna zemlja koja se nikad nije ni pokajala ni izvinula sto je pokupila i otela i spremila u svoj trezor blago i dragulje iz kolonija,hoce preko srpske muke da pokaze brigu za ljudskost i za zrtve.Nece da se sete kako im je srpski seljak u opancima i sajkaci spasavao saveznicke pilote,znajuci dobro kakva ce biti odmazda nemackog okupatora.Da ne pominjemo kako ta brizna zemlja nije nikad ni pokusala da za svoje iskrene i zrtvovane saveznike iz oba svetska rata - Srbe, izbori rezoluciju,naprimer za genocid i strasno stradanje od hrvatskih ustasa u NDH.Ako neko moze da objasni zasto je to tako ,mozda nesto naucimo i iz tuzne price Karadordevica koji su im verovali na rec.

(utorak, 07. jul 2015, 16:26) - anonymous [neregistrovani]

a zaboravili ste, gospodo Srpske zrtve...

mi koji smo najvise stradali na ovim podrucjima, pocevsi od 1. pa 2. svjetskog rata...pa Bljesak, pa Oluja, pa bjezali sa kosova, pa Podrinje koje se desilo prije Srebrenice......sta je problem? zasto zmurite I zanemarujete Srpsme zrtve koje su milionske....to su sve civili-zene I djjeca.....zar je toliko tesko priznati, zaboga, samo priznati istinu.....

(utorak, 07. jul 2015, 15:59) - dipl.pravnik [neregistrovani]

Rezolucija o Srebrenici i Bratuncu

U cilju pomirenja svih u BiH, Srbija bi trebalo da prihvati Rezlociju,
pod jednim uslovom: da se, gde god piše "Srebrenica , dodaju reči "i Bratunac".