Čitaj mi!

Budžetski deficit 97,8 milijardi dinara za 10 meseci

Deficit budžeta Srbije u periodu januar-oktobar 2021. godine iznosio je 97,8 milijardi dinara, pri čemu su prihodi iznosili 1,19 hiljada milijardi dinara, a rashodi 1,28 hiljada milijardi, objavilo je Ministarstvo finanisija. Javni dug u oktobru se zadržao na 56,5% BDP-a.

Ovaj rezultat je za 198,7 milijardi dinara bolji od onog koji je planiran aprilskim rebalansom budžeta, budući da je za navedeni period bio predviđen deficit od 296,5 milijardi dinara.

Samo u oktobru, budžetski deficit je iznosio 4,9 milijardi dinara. U oktobru su naplaćeni prihodi u iznosu od 122,1 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 108,7 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 61,1 milijarde dinara, i akciza u iznosu od 26,1 milijarde.

Neporeski prihodi su u oktobru iznosili 11,3 milijarde dinara, a priliv donacija 2,0 milijarde.

Oktobarski rashodi su izvršeni u iznosu od 126,9 milijardi dinara. Izdaci za zaposlene su iznosili 27,2 milijarde dinara, transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 25,1 milijardu, kapitalni izdaci 23,4 milijarde, a subvencije 12,6 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, od januara do oktobra je ostvaren fiskalni deficit od 67 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 38,7 milijardi. 

Javni dug se zadržao na 56,5% BDP-a u oktobru

Javni dug Srbije iznosio je 29,61 milijardu evra na kraju oktobra 2021. godine, čime je njegov udeo ostao na nivou od 56,5 odsto bruto domaćeg proizvoda kao u septembru, prema podacima Ministarstva finansija.

U nominalnom iznosu, javni dug je u oktobru povećan za 22 miliona evra u poređenju sa septembrom, kada je iznosio 29,59 milijardi evra.

Na kraju 2020. godine javni dug Srbije je iznosio 26,66 milijardi evra, što je činilo 57 procenata BDP-a.