Čitaj mi!

Poverenik objavio video-uputstvo za popunjavanje informatora o radu organa vlasti

U okviru projekta "Otvoreni podaci za održivi razvoj", koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pripremio i na svojoj internet adresi objavio video-uputstvo za popunjavanje informatora o radu.

U skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, većina organa vlasti ima obavezu izrade informatora o radu u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, koji se objavljuje putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu.

Taj sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi https://informator.poverenik.rs/pristup.

Organi vlasti dužni su da ispune ovu obavezu, pod pretnjom prekršajne odgovornosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 16. novembra 2022. godine.

U okviru projekta "Otvoreni podaci za održivi razvoj" koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Poverenik je pripremio i na svojoj internet adresi objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu.

Predmetnim uputstvom se, korak po korak, objašnjava postupak popunjavanja informatora o radu.

Poverenik podseća da, u skladu sa zakonom, obavezu izrade informatora o radu imaju:

- organ Republike Srbije

- organ autonomne pokrajine

- organ opštine, grada, gradske opštine i grada Beograda

- javno preduzeće, ustanova, organizacija i drugo pravno lice, koje je osnovano propisom ili odlukom organa iz tač. 1) do 3) ovog stava

- privredno društvo čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 4) ovog stava sa 50 odsto ili više akcija ili udela u zbiru odnosno sa više od polovine članova organa upravljanja

-privredno društvo čiji je osnivač ili član jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 5) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru

-pravno lice čiji je osnivač privredno društvo iz tač. 5) ili 6) ovog stava.

Poverenik podseća da obaveza da organi vlasti imaju informator o radu postoji još od 2004. godine, ali je sada sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja krug obveznika proširen. Takođe uspostavljen je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, kao jedinstvena platforma gde će biti na jednom mestu informatori svih organa vlasti.