Čitaj mi!

Održano prvo javno saslušanje o Predlogu za promenu Ustava u oblasti pravosuđa

Ministarka pravde Maja Popović i predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić učestvovali su na prvom javnom saslušanju o Predlogu za promenu Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, koje je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

U toku prvog od više javnih slušanja koja će biti održana na temu "Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđaˮ, ministarka Maja Popović izjavila je da će promena Ustava u oblasti pravosuđa biti uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava, kao stuba svakog demokratskog društva.

U tom smislu, naglasila je da su promene Ustava važne, jer treba da doprinesu unapređenju kvaliteta pravde, kao i većoj nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

Istovremno, Popovićeva je istakla da su analizirane postojeće odredbe Ustava sa stanovišta opštih međunarodnih i evropskih standarda sadržanih u dokumentima Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope (Venecijanske komisije, Grupe država protiv korupcije (GRECO), Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Konsultativnog veća evropskih sudija, Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Evropske mreže saveta pravosuđa), čime bi Republika Srbija ispunila međunarodne obaveze u procesu evropskih integracija.

"Na prvom javnom slušanju istaknuto je da su promene Ustava u oblasti pravosuđa neophodne u cilju uspostavljanja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. To podrazumeva i veću odgovornost sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koja mora biti podstaknuta ukidanjem probnog perioda prilikom izbora sudija i zamenika javnih tužilaca, koji se prvi put biraju na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju", saopštilo je Ministarstvo pravde. 

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić rekao je da je Ministarstvo pravde nosilac aktivnosti ne smao kada su u pitanju promene Ustava, već i u drugim oblastima za čiju realizaciju je potrebna puna koordinacija svih organa.

Promene najvišeg pravnog akta u delu koji se odnosi na pravosuđe predviđene su kao aktivnost u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava, koji je usvojen od strane Vlade Republike Srbije 27. aprila 2016. godine i revidiran 10. jula 2020. godine.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">