Читај ми!

Повереник објавио видео-упутство за попуњавање информатора о раду органа власти

У оквиру пројекта "Отворени подаци за одрживи развој", који спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је припремио и на својој интернет адреси објавио видео-упутство за попуњавање информатора о раду.

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, већина органа власти има обавезу израде информатора о раду у електронском и машински читљивом облику, који се објављује путем јединственог информационог система информатора о раду.

Тај систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на интернет адреси https://informator.poverenik.rs/pristup.

Органи власти дужни су да испуне ову обавезу, под претњом прекршајне одговорности, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, односно до 16. новембра 2022. године.

У оквиру пројекта "Отворени подаци за одрживи развој" који спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, Повереник је припремио и на својој интернет адреси објавио видео упутство за попуњавање информатора о раду.

Предметним упутством се, корак по корак, објашњава поступак попуњавања информатора о раду.

Повереник подсећа да, у складу са законом, обавезу израде информатора о раду имају:

- орган Републике Србије

- орган аутономне покрајине

- орган општине, града, градске општине и града Београда

- јавно предузеће, установа, организација и друго правно лице, које је основано прописом или одлуком органа из тач. 1) до 3) овог става

- привредно друштво чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, односно један или више органа власти из тач. 1) до 4) овог става са 50 одсто или више акција или удела у збиру односно са више од половине чланова органа управљања

-привредно друштво чији је оснивач или члан један или више органа власти из тач. 1) до 5) овог става са 50% или више акција или удела у збиру

-правно лице чији је оснивач привредно друштво из тач. 5) или 6) овог става.

Повереник подсећа да обавеза да органи власти имају информатор о раду постоји још од 2004. године, али је сада са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног знацаја круг обвезника проширен. Такође успостављен је Јединствени информациони систем информатора о раду, као јединствена платформа где ће бити на једном месту информатори свих органа власти.