Читај ми!

Вујовић: Забрана изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима за дугорочно очување природе

Један од кључних разлога за предложене измене и допуне Закона о заштити природе односи се на забрану изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима, чиме се обезбеђује дугорочно очување природних вредности због којих је одређено заштићено подручје и проглашено, истакла је у Скупштини министарка заштите животне средине Ирена Вујовић.

Образлажући измене и допуне Закона о заштити природе, Ирена Вујовић је у Скупштини Србије рекла да се у том пропису "дефинише начело предострожности у случајевима када постоји претња настанка штете за заштићено подручје и подруче еколошке мреже и када имамо недовољно научних података".

"У тим случајевима недостатак научних података неће бити узет као разлог за недоношење одлуке, одлагање или непредузимање мера за спречавање угрожавања вегетације и природе", истакла је министарка.

Навела је да се изменама закона остварује низ позитивних ефеката, пре свега увођење начела предострожности омогућава се да се у случајевима када постоји непосредна опасност за природу адекватно и благовремено реагује одмах.

Вујовићева је рекла да преузимањем обавеза акта о условима заштите природе Министарство надлежно за послове животне средине, као и покрајински орган има могућност бољег увида и благовременог реаговања за све радове и активности о заштићеним подручјима прве и друге категорије.

"Изменама и допунама Закона о заштити природе омогућиће се и повећање површине под заштићеним подручјима и испуњење циљева дефинисаних просторним планом Србије", оценила  је министарка.

Подстицајна средства у буџету Србије

Предложене измене, према њеним речима, прецизирају и обезбеђују подстицајна средства у буџету Србије за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности за општине на чијој територији се успоставља подручје које је проглашено као заштићено.

"Значајна измена се односи на то да акт о условима заштите природе за националне паркове и заштићена подручја прве и друге категорије, која проглашава влада, доноси министарство надлежно за заштиту животне средине, а за заштићена подручја у покрајини надлежни орган покрајине", додала је Вујовић.

Истакла је да планови и програми који су у припреми, а који могу да имају значајан утицај на цијеве очувања и целовитости еколошки значајног подручја, могу бити донети само након спроведеног поступка оцене прихватљивости.

Измене и допуне Закона о водама уређује воду, као један од најважнијих елемената животне средине, односно водно земљиште као добро од општег интереса.

Предложеним променама Закона о водама врши се, каже, усаглашавање из тог закона са одредбама усвојених закона и то Законом о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, Закона о заштити података личности, као и Закона о јавној својини.

Вујовић је казала и да се изменама Закона о водама непосредном погодобом може дати у закуп водно земљиште, ако је то у конкретном случају једино могуће решење...

"Предлогом закона је прописано да се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп и непосредном погодбом за плутајуће објекте који су постављени на водном земљишту на територији Београда до дана ступања на снагу тог закона", објаснила је министарка Ирена Вујовић.