Читај ми!

Влада усвојила Предлог закона о родној равноправности

Влада Србије усвојила је Предлог закона о родној равноправности, којим се унапређује институционални оквир и стварају услови за спровођење политике једнаких могућности за жене и мушкарце. Новим законским решењем утврђују се обавезе органа јавних власти, послодаваца и других физичких и правних лица у вези са родном равноправношћу. Такође, предвиђене су и мере за сузбијање родне дискриминације и остваривање и унапређење родне равноправности, што је један од основних међународних стандарда у обезбеђивању људских права.

Будући закон регулисаће родну равноправност у областима рада, запошљавања и самозапошљавања, социјалног и здравственог осигурања и заштите, образовања, спорта, политичког деловања и јавних послова, репродуктивних и сексуалних права, приступа роби и услугама, као и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, насиља над женама и насиља у породици.

На седници је усвојен и Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, којим се доприноси спречавању дискриминације по основу било ког личног својства.

Дискриминација у области рада биће оштрије санкционисана, што ће условити послодавце да више воде рачуна о третману својих запослених, као и о поштовању антидискриминативних норми прописаних законима из области рада и запошљавања.

Примена закона базираће се на равноправном укључивању жена, особа са инвалидитетом, припадника мањина, старијих особа и других рањивих група у савремене друштвене токове, што ће дати позитиван ефекат на привредни систем и популациону политику државе.

Чланови владе усвојили су Стратегију за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021-2025, као један од приоритета у раду Владе Србије.

Основни циљ Стратегије је обезбеђење ефикасне превенције и заштите од свих облика насиља према женама и девојчицама и насиља у породици, као и развијање система услуга подршке жртвама насиља.

Предвиђени су и начини за постизање ових циљева: развијање програма превенције кроз све системе (образовање, здравство, социјална заштита и други), усвајање стандарда за услугу програма рада са учиниоцима насиља према женама и насиља у породици, успостављање и унапређење општих и специјализованих услуга подршке (СОС телефони, сигурне куће, бесплатна правна помоћ и друго) за жене жртве насиља на целој територији Србије.

Влада Србије образовала је Координационо тело за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији су чланови представници министарстава правде и унутрашњих послова, здравља, као и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У овом радном телу представнике ће имати и Врховни касациони суд, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво, Правосудна академија, организације цивилног друштва и академске заједнице.

Формиран савет за опоравак и развој туризма 

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, којим се регулише правни оквир за унапређивање техничког законодавства, обезбеђује усклађивање са најбољом праксом Европске уније и савременим стандардима у области технике, побољшања услова за пословање и развој српске привреде, као и смањивање нелојалне конкуренције.

Овим законским предлогом се унапређује заштита јавних интереса, као што је заштита здравља и безбедности потрошача и других корисника, имовине и животне средине, као и заштита безбедности на раду.

На данашњој седници образован је Национални савет за опоравак и развој туризма Србије, чији ће задатак бити да предлаже и прати примену мера за опоравак туризма и угоститељства у ковид и постковид периоду, као и да координира све оне који су надлежни за даљи развој туристичке индустрије и позиционирање Србије на међународно тржиште.

Чланови владе донели су одлуку о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва. Циљ овог тела биће окупљање релевантних заинтересованих страна, како би се путем координисане акције допринело окончању енергетског сиромаштва.

Национална коалиција развијаће сарадњу међу појединцима, јавним институцијама, независним телима, невладиним, приватним и медијским организацијама, како би се овај сложен проблем на адекватан начин решавао.