Читај ми!

Усвојен Маријин закон

Посланици усвојили Маријин закон који предвиђа строже казне за педофиле и силоватеље. Скупштина Србије усвојила и нови закон о одузимању имовине стечене криминалом и измене Закона о раду којим се штите труднице и дају већа права особама са инвалидитеом. Посланици усвојили и закон о међународним уговорима. Формиран Анкетни одбор за истрагу трошења буџетског новца на Космету.

11.55 - Завршена седница Скупштине Србије. Посланици претходно усвојили и Закон о закључивању и ратификацији међународних уговора.

11.25 - Са 171 гласом "за" усвојене измене Закона о раду који штити труднице запослене на одређено време.

11.00 - Усвојен нови Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. "За" гласало 135, нико није био против, није гласао 51 посланик. 

10.44 - Посланици са 173 гласова "за" усвојили Маријин закон у целини. Нико није био против, није гласало 12 народних посланика. 

10.23 - Усвојен Маријин закон у начелу са 147 гласова "за". Није гласало шест народних посланика. У току гласање о амандманима.  

10.16 - Почела седница Скупштине Србије на којој ће посланици гласати о Маријином закону и више других прописа.

Скупштина Србије са 173 гласова "за" усвојила Маријин закон који је предвиђа пооштравање казнених мера против педофила и силоватеља малолетника.

Доношење тог закона иницирао је отац осмогодишње Марији Јовановић, која је 2010. године силована и убијена.

Закон о посебним мерама за спречавање кривичних дела против полне слободе према малолетницима, односно "Маријин закон", предвиђа да кривично дело педофилије не застарева, као да се пооштрене одредбе надзора примењују 20 година по издржавању казне затвора.

Након издржавања казне затвора педофил ће по том закону бити обавезан да се сваког месеца јавља полицији у месту пребивалишта, да посећује професионална саветовалишта, да обавештава власти о промени пребивалишта, радног места или путовању у иностранство. 

Предвиђени су и забрана приласка регистрованих педофила вртићима, школама и дечијим игралиштима, као и формирање ДНК базе података педофила.

Посланици су усвојили и нови Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела са 135 гласова "за", ниједним против, а 51 посланик није гласао.

Закон предвиђа избегавање паралелног вођења поступка за одузимање имовине и кривичног поступка, што је важно и за поштовање претпоставке невиности.

Нови закон је донет јер се изменом претходног из 2008. године морало интеревенисати у више од половине одредби, па је одлучено да се изради нови текст закона.

Овај пропис предвиђа и већа овлашћења и одговорности Дирекције за управљање одузетом имовином, а прецизира се када се имовина одузима привремено, а када трајно.

Скупштина Србије усвојила је и измене Законика о кривичном поступку којима се укида одредба да адвокати морају да имају најмање пет година радног искуства у кривичним поступцима за дела за која је запрећена казна од 10 или више година.

Изменама ЗКП-а сви адвокати ће бити изједначени у погледу могућности да буду браниоци у кривичном поступку, јер нема гаранција да је адвокат априорно квалитетнији бранилац ако има тај стаж, наводи се у том закону.

Предвиђено је и да браниоца може да замени адвокатски приправник у поступку за кривична дела за које је прописана казна затвора до пет година.

Посланици су усвојили и измене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала којима су утврђени надлежни специјализовани државни органи за откривање, кривично гоњење и суђење за тешка кривична дела.

У том закону утврђују се надлежности у поступцима за кривична дела организованог криминала, високе корупције и тешка кривична дела. Такође, усвојени закон је било неопходно усагласити са Законом о тајности података који се односи на службену тајну.

Заштита трудница и особа са инвалидитетом

Трудницама које су запослене на одређено време убудуће ће радни однос бити продужаван до истека коришћења права на одсуство, предвиђено је изменама Закона о раду које су на иницијативу председника Скупштине Србије Небојше Стефановића усвојене у републичком парламенту.

Усвојеним изменама, које је подржао 171 посланик, предвиђено је и да ће откази бити ништавни уколико је послодавцима на дан отказа било познато постојање трудноће или ако запослени у року од 15 дана од дана пријема отказа послодавца обавести о томе и достави одговарајућу потврду лекара или другог овлашћеног органа.

Такође, послодавци ће бити дужни да запосленим женама које се врате на рад пре истека године дана од рођења детета обезбеди право на једну или више дневних пауза у току радног времена у трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 минута како би могле да доје дете, а уколико им радно време траје шест и више сати.

Скупштина Србије усвојила је и измене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом са 158 гласова "за", који предвиђа обавезу послодавца који не запосле особе са инвалидитетом да уплати износ од 50 одсто просечне зараде по запосленом у Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио.

Усвојеним изменама је утврђена висина субвенција зараде код запошљавања на неодређено време особа са инвалидитетом без радног искуства у износу до 75 одсто укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.

Нови закон о међународним уговорима

Посланици су усвојили и Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, и у пакету ратификовала четири међудржавна уговора.

Ратификовани су уговори са Израелом о запошљавању чланова породице дипломатског или конзуларног особља, са Бугарском о узајамној заштити и размени тајних података и два уговора са Словенијом - о полицијској сарадњи и о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава.

Иначе, према усвојеном закону влада је у обавези да обавештава Скупштину Србије о споразумима које је она потврдила.

Нови закон заменио је стари који је донет још 1978. године. Нова законска решења била су потребна како би та област била усаглашена са уставно-правним решењима.

Усвојеним законом је, поред осталог, предвиђено да је за покретање поступка за вођење преговора и закључивање међународних уговора надлежна Влада, која може да покрене поступак на сопствену иницијативу или на предлог надлежног органа државне управе.

"Закон предвиђа да влада у изузетним случајевима може да овласти делегацију Србије да прихвати да се међународни уговор који подлежу потврђивању у целини или поједине његове одредбе привремено примењују до његовог ступања на снагу", навео је скупштинској расправи министар правде и државне управе Никола Селаковић.

Предвиђено је да Скупштина Србије потврђује међународне војне, политичке и економске уговоре којима се стварају финансијске обавезе за Србију, који захтевају доношење нових прописа или измену важећих и којима се одступа од постојећих законских решења.

Међународни уговори који не спадају у такве уговоре не подлежу поступку потврђивања.

број коментара 0 Пошаљи коментар