Rečeno i prećutano

Spo­re­nja u je­vrej­skoj za­jed­ni­ci oko lo­go­ra To­pov­ske šupe.

Savez je­vrej­skih op­šti­na Sr­bi­je (SJOS) pod­neo je kri­vič­nu pri­ja­vu Pr­vom osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du pr­o­tiv Da­ni­la Me­di­ća, pred­sed­ni­ka Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad, zbog sumnje da je zlo­u­po­tre­bio po­lo­žaj od­go­vor­nog li­ca i fal­si­fi­ko­vao is­pra­ve.

Ka­ko je re­če­no na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re SJOS-a, Me­dić je u ime Sa­ve­za u ja­nu­a­ru pr­o­šle go­di­ne dao sa­gla­snost za iz­grad­nju šo­ping mo­la „Del­ta pla­net" na ka­ta­star­skim par­ce­lama na ko­ji­ma se u Dru­gom svet­skom ra­tu na­la­zio lo­gor To­pov­ske šu­pe, kao i za iz­me­šta­nje dva oču­va­na lo­gor­ska objek­ta. Ro­bert Sa­ba­doš, pred­sed­nik SJOS-a, na­veo je da Me­dić, kao pot­pred­sed­nik Sa­ve­za, ni­je imao ovla­šće­nje da da sa­gla­snost, kao i da je to uči­nio bez zna­nja Sa­ve­za.

Dan pre ove, odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je u orga­ni­za­ci­ji Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad. Na njoj je, iz­me­đu osta­log, re­če­no da je Evrop­ski je­vrej­ski kon­gres is­klju­čio pred­stav­ni­ke je­vrej­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji iz ra­da go­di­šnje skup­šti­ne, za šta uče­sni­ci kon­fe­ren­ci­je sma­tra­ju od­go­vor­nim Sa­ba­do­ša i Asi­e­la, da oni­ma ko­ji su pre­ži­ve­li Ho­lo­ka­ust ni­je u 2017. is­pla­će­na po­moć za ko­ju su obez­be­đe­na sred­stva iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta.

Obe stane su saglasne da posle tačno 100 godina od nastanka, Savez jevrejskih opština nikada nije bio u ovakvoj krizi.

O kulturi sećanja, o mogućem rešenju spomen-kompleksa Topovske šupe, o finansijskim, organizacionim i drugim nesuglasicama unutar jevrejske zajednice u Srbiji govore: Isak Asiel glavni rabin jevrejske zajednice u Srbiji i Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština.

Autor Dušanka Petrović.

broj komentara 0 pošalji komentar