Речено и прећутано

Спо­ре­ња у је­вреј­ској за­јед­ни­ци око ло­го­ра То­пов­ске шупе.

Савез је­вреј­ских оп­шти­на Ср­би­је (СЈОС) под­нео је кри­вич­ну при­ја­ву Пр­вом основ­ном јав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­о­гра­ду пр­о­тив Да­ни­ла Ме­ди­ћа, пред­сед­ни­ка Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град, због сумње да је зло­у­по­тре­био по­ло­жај од­го­вор­ног ли­ца и фал­си­фи­ко­вао ис­пра­ве.

Ка­ко је ре­че­но на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре СЈОС-а, Ме­дић је у име Са­ве­за у ја­ну­а­ру пр­о­шле го­ди­не дао са­гла­сност за из­град­њу шо­пинг мо­ла „Дел­та пла­нет" на ка­та­стар­ским пар­це­лама на ко­ји­ма се у Дру­гом свет­ском ра­ту на­ла­зио ло­гор То­пов­ске шу­пе, као и за из­ме­шта­ње два очу­ва­на ло­гор­ска објек­та. Ро­берт Са­ба­дош, пред­сед­ник СЈОС-а, на­вео је да Ме­дић, као пот­пред­сед­ник Са­ве­за, ни­је имао овла­шће­ње да да са­гла­сност, као и да је то учи­нио без зна­ња Са­ве­за.

Дан пре ове, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја за ме­ди­је у орга­ни­за­ци­ји Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град. На њој је, из­ме­ђу оста­лог, ре­че­но да је Европ­ски је­вреј­ски кон­грес ис­кљу­чио пред­став­ни­ке је­вреј­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји из ра­да го­ди­шње скуп­шти­не, за шта уче­сни­ци кон­фе­рен­ци­је сма­тра­ју од­го­вор­ним Са­ба­до­ша и Аси­е­ла, да они­ма ко­ји су пре­жи­ве­ли Хо­ло­ка­уст ни­је у 2017. ис­пла­ће­на по­моћ за ко­ју су обез­бе­ђе­на сред­ства из ре­пу­блич­ког бу­џе­та.

Обе стане су сагласне да после тачно 100 година од настанка, Савез јеврејских општина никада није био у оваквој кризи.

О култури сећања, о могућем решењу спомен-комплекса Топовске шупе, о финансијским, организационим и другим несугласицама унутар јеврејске заједнице у Србији говоре: Исак Асиел главни рабин јеврејске заједнице у Србији и Роберт Сабадош, председник Савеза јеврејских општина.

Аутор Душанка Петровић.

број коментара 0 Пошаљи коментар