Godišnjica Kumanovskog sporazuma

Sporazum o vojno-tehničkoj saradnji Vojske Jugoslavije i KFOR-a, kojim je obustavljeno NATO bombardovanje SR Jugoslavije, potpisan pre 11 godina na vojnom aerodromu u blizini Kumanova.

Na vojnom aerodromu u blizini Kumanova, pre tačno 11 godina, potpisan je Sporazum o vojno-tehničkoj saradnji Vojske Jugoslavije i KFOR-a, posle čega je obustavljeno NATO bombardovanje SR Jugoslavije.

Sporazum su potpisali general Vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović, policijski general Obrad Stevanović i britanski general Majkl Džekson.

Džekson je, posle potpisivanja, rekao da se sporazumom stvaraju uslovi za prekid bombardovanja, raspoređivanje međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu i postupno povlačenje jugoslovenske vojske iz pokrajine.

Istog dana, Savet NATO-a je, na sednici u Briselu, odobrio sporazum koji su u Kumanovu potpisali predstavnici jugoslovenske vojske, policije i međunarodnih snaga. Savet je od komandanta NATO-a za Evropu Veslija Klarka zatražio da "verifikuje početak povlačenja jugoslovenskih snaga sa Kosova", što je ubrzo i učinjeno.

Na Kosovo i Metohiju prvi je stigao ruski konvoj iz sastava mirovnih snaga UN, koji je u centar Prištine ušao 12. juna, u 1.30, a potom je nastavio prema Kosovu Polju i prištinskom aerodromu "Slatina".

Istog jutra, nešto posle pet časova, sa teritorije Makedonije na Kosovo i Metohiju su, u okviru mirovne misije UN, prvi ušli britanski vojnici.

Granicu su kod mesta Blace, u šest transportnih helikoptera, prešli britanski padobranci i pripadnici specijalne jedinice Gurke, a neposredno zatim na teritoriju južne srpske pokrajine ušle su kolone britanskih i francuskih vojnih vozila.

Prvi kontingent od oko 800 nemačkih vojnika u sastavu KFOR-a ušao je oko podneva istog dana na sa makedonske teritorije kod Blaca, zajedno sa britanskim trupama, dok su pripadnici italijanskih snaga ušli u noći između 14. i 15. juna u Peć, a nemački kontigent KFOR-a u Orahovac.

Vojske Jugoslavije je napustila Prištinu 16. juna, u konvoju od pedesetak teretnih i putničkih vozila, a njihov odlazak nadgledali su predstavnici mirovnih snaga UN, čija su oklopna vozila bila na čelu i začelju kolone.

Vojska Jugoslavije je, i pored toga što su najžešći vazdušni udari u dvoipomesečnom ratu sa NATO-om bili izvedeni na Kosovu i Metohiji, uspela da iz pokrajine izvuče najveći deo svog ljudstva i tehnike. NATO bombardovanje SR Jugoslavije trajalo je od 24. marta 1999. godine.

Tekst Kumanovskog sporazuma

KUMANOVO, 9. JUN 1999.

Član 1.
Opšte obaveze

1. Strane Sporazuma potvrđuju dokument, koji je predsednik Finske Marti Ahtisari predstavio predsedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću i koji su 3. juna odobrili srpski parlament i savezna vlada (SRJ), uključujući razmeštaj međunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovo pod nadzorom UN. Strane dalje primećuju da je Savet bezbednosti UN spreman da usvoji rezoluciju, koja je predstavljena, o tom prisustvu.

2. Državne vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i slažu se da će međunarodne snage za bezbednost (KFOR) biti razmeštene posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN, pomenutoj u paragrafu 1, i da će na Kosovu da operišu bez ometanja i sa ovlašćenjem da preduzmu sve nužne aktivnosti za ostvarivanje i održavanje bezbednog okruženja za sve građane Kosova i da svoju misiju obavljaju na druge naćine. Dalje prihvataju da ispune sve obaveze iz Sporazuma i da olakšaju razmeštanje i operacije tih snaga.

3. U Sporazumu, sledeći izrazi značiće ono što opisuju ispod: a. "Strane" su potpisnici Sporazuma.

4. "Vlasti" su odgovarajući odgovorni pojedinci, institucije ili organizacije Strana.

a. "Snage SRJ" označava sve ljudstvo i organizacije SRJ i Republike Srbije koje mogu vojno da deluju. To uključuje redovne armijske i mornaričke snage, naoružane grupe građana, udružene paravojne grupe, vazduhoplovne snage, teritorijalnu odbranu, pograničnu policiju, obaveštajne službe, jedinice policije - lokalne, specijalne, protiv demonstracija i antiterorističke - i bilo koju grupu ili pojedince koje kao takve navede komandant "KFOR"-a.

b. Zona vazdušne bezbednosti (ZVB) definisana je kao zona od 25 kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na vazdušni prostor iznad te zone od 25 kilometara.

v. Zona kopnene bezbednosti (ZKB) definisana je kao zona od pet kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na teren unutar te zone od pet kilometara.

g. Dan stupanja na snagu (DS) definisan je kao dan potpisivanja Sporazuma. (Skraćenica "KFOR" u tekstu se navodi u zagradi, iza "međunarodne snage za bezbednost. U prevodu samo skraćenica).

5. Ciljevi tih obaveza navedeni su ispod:

a. Da se obezbedi trajan prekid neprijateljstava, bilo kakve snage SRJ, bez prethodnog izričitog odobrenja komandanta KFOR-a neće ni pod kojim okolnostima ući, ponovo ući niti ostati na teritoriji Kosova, ZVB i ZKB, opisanih u paragrafu 3. Člana I. Lokalnoj policiji biće dozvoljeno da ostane u ZKB.
Paragraf iznad ne prejudicira dogovoreni povratak osoblja SRJ i Srbije koje će biti predmet naknadnog odvojenog sporazuma iz paragrafa 6 dokumenta pomenutog u paragrafu 1 ovog Člana.

b. Da se obezbede podrška i ovlašćenje KFOR-u, a posebno da se KFOR ovlasti da preduzme neophodne aktivnosti, uključujući primenu nužne sile, da obezbedi ispunjavanje obaveza iz Sporazuma i zaštitu KFOR-a i da doprinese bezbednosti okruženja međunarodnom civilnom prisustvu za primenu i drugim organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama (detalji u Aneksu B).

Član 2.

Prekid neprijateljstava

1. Odmah po DS, snage SRJ uzdržaće se od svih nerpijateljskih i akata
provokacije svih vrsta protiv bilo kojeg lica na Kosovu i narediće oružanim snagama da prekinu sve takve aktivnosti. Neće podsticati na, organizovati ili podržavati neprijateljske ili akte provokacije.

2. Postepeno povlačenje snaga SRJ (kopno): SRJ prihvata postepeno povlačenje svih snaga SRJ sa Kosova na lokacije u Srbiji izvan Kosova. Snage SRJ će da obeleže i raščiste minska polja, zamke i prepreke. Kako se budu povlačile, snage SRJ raščistiće sve linije komunikacija uklanjanjem mina, eksplozivnih zamki i postavljenih sredstava za uništavanje. Obeležiće sve granice svih minskih polja. Ulazak i razmeštaj KFOR-a na Kosovo biće sinhronizovan. Postepeno povlačenje snaga SRJ biće prema redosledu navedenom ispod:

a. Do DS + jedan dan, snage SRJ locirane u Zoni 3 napustiće, dogovorenim putevima, tu zonu da demonstriraju ispunjavanje obaveza (mapa u Aneksu A Sporazuma). Kada bude verifikovano da snage SRJ ispunjavaju obaveze iz ovog odeljka i iz paragrafa 1 ovog Člana, NATO će da suspenduje vazdušne napade. Suspenzija biće nastavljena pod uslovom potpunog ispunjavanja obaveza iz Sporazuma i pod uslovom da Savet bezbednosti UN usvoji rezoluciju o razmeštaju KFOR-a dovoljno brzo da praznina može da bude izbegnuta.

b. Do DS + šest dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 1. Utvrđivanje timova za vezu sa komandantom KFOR-a u Prištini.

v. Do DS + devet dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 2.

g. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 3.

d. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu kompletiraće povlačenje sa Kosova na lokacije van Kosova i ne u pet kilometara ZKB. Na kraju perioda (DS + 11 dana) visoki komandanti snaga SRJ pismeno će da potvrde da su snage SRJ kompletirale postepeno povlačenje. Komandant KFOR-a moze na konkretan zahtev da odobri izuzeće iz postepenog povlačenja. Kampanja bombardovanja biće ukinuta (do tada
suspendovana) po kompletiranom povlačenju snaga SRJ prema Članu II. KFOR zadržava ovlašćenje da, ako bude neophodno, silom obezbedi ispunjenje obaveza iz Sporazuma.

đ. Vlasti SRJ i Srbije potpuno će da sarađuju sa KFOR-om u verifikaciji povlačenja snaga sa Kosova i iza ZVB i ZKB.

e. Oružane snage u povlačenju prema Aneksu A, odnosno u dogovorenim oblastima ili na dogovorenim putevima, neće biti meta vazdušnih napada.

z. Do dolaska civilne misije UN, KFOR će da obezbedi adekvatnu kontrolu nad granicama SRJ na Kosovu prema Albaniji i Makedoniji.

3. Postepeno povlačenje vazduhoplovnih i protivavionskih snaga SRJ (RV i PVO)

a. Do DS + jedan dan, nijedna letelica SRJ, sa fiksiranim krilima ili rotorom, neće leteti nad Kosovom ili ZVB bez odobrenja komandanta KFOR-a. Svi sistemi PVO, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh i letelice uzdržavaće se od radarskog praćenja i svakog osvetljavanja letelica KFOR-a nad Kosovom ili nad ZVB.

b. Do DS + tri dana, sve letelice, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh
(uključujući ljudstvom prenosive) i protivavionska artiljerija povući će se na druge lokacije u Srbiji izvan 25 kilometara ZVB.

v. Komandant KFOR-a kontrolisaće i koordinisaće upotrebu vazdušnog prostora nad Kosovom i ZVB od DS. Kršenje bilo koje od gornjih odredbi, uključujući pravila i procedure komandanta KFOR-a u upravi nad vazdušnim prostorom iznad Kosova, kao i neovlašćene letove ili aktiviranje integrisane PVO SRJ unutar ZVB, biće meta vojne akcije KFOR-a, uključujući upotrebu nužne sile.
Komandant KFOR-a može da prenese kontrolu normalnih civilnih
vazduhoplovnih aktivnosti odgovarajućim institucijama SRJ, da izbegne
konflikte sa vazduhoplovnim saobraćajem KFOR-a i obezbedi siguran sistem vazdušnog saobraćaja bez zastoja. Zamišljeno je da kontrola nad civilnim vazduhoplovnim saobraćajem bude vraćena civilnim vlastima čim to bude izvodljivo.

Član 3.

Primedbe

1. Ovaj Sporazum i pisana naređenja koja zahtevaju ispunjavanje obaveza biće prosleđeni svim snagama SRJ.

2. Do DS + dva dana vlasti SRJ i Srbije obezbediće sledeće konkretne podatke o statusu svih snaga SRJ:

a. Detaljne podatke, položaje i opise svih mina, neeksplodiranih projektila, eksplozivnih naprava, sredstava za uništavanje, prepreka, zamki... fizičkih i vojnih pretnji bezbednom kretanju svog osoblja na Kosovu koje su postavile snage SRJ.

b. Svaku dalju informaciju vojnog i aspekta bezbednosti o snagama SRJ na teritoriji Kosova ili ZVB i ZKB koju zatraži komandant KFOR-a.

Član 4.

Formiranje Zajedničke komisije za primenu (JIC) JIC će biti formirana sa razmestanjem KFOR-a na Kosovu prema direktivama
komandanta KFOR-a.

Član 5.

Ovlašćenje konačnog tumačenja

Ovlašćenje konaćnog tumačenja ovog Sporazuma i aspekata bezbednosti mirovnog sporazuma imaće komandant KFOR-a. Njegove odluke obavezujuće su svim Stranama i licima.

Član 6.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu potpsivanjem.

ANEKSI:

A. Postepeno povlačenje snaga SRJ sa Kosova

B. Operacije KFOR-a

Aneks B

Operacije KFOR-a

1. U skladu sa opštim obavezama iz Vojno-tehničkog sporazuma, vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i prihvataju razmeštaj i operacije bez ometanja KFOR-a na Kosovu, sa ovlašćenjem da preduzmu sve neophodne aktivnosti da ustanove i održe okruženje bezbedno za sve građane Kosova.

2. Komandant KFOR-a imaće ovlašćenje, bez ometanja ili odobravanja, da učini sve što oceni nužnim i ispravnim, uključujući upotrebu vojne sile, da zaštiti KFOR, međunarodno civilno prisustvo i da primeni sve obaveze iz Vojno- tehničkog sporazuma i Mirovnog sporazuma što ga podržava.

3. Ni KFOR, niti bilo ko iz osoblja KFOR-a, neće biti odgovoran za štetu nanetu javnoj ili privatnoj svojini nanetih tokom izvršavanja obaveza povezanih sa primenom ovog Sporazuma. Strane će čim bude moguće dogovoriti Sporazum o statusu snaga (SOFA).

4. KFOR će imati pravo da:

a. Da prati i obezbeđuje ispunjavanje obaveza iz ovog Sporazuma i da trenutno reaguje i obnovi ispunjavanje, upotrebom vojne sile ako bude neophodno. To uključuje nužne akcije za:

(1) Sprovođenje povlačenja snaga SRJ.

(2) Obezbeđivanje ispunjavanja obaveza po povratku odobranog osoblja SRJ na Kosovo.

(3) Pružanje pomoći drugim međunarodnim entitetima umešanim u primenu ili sa ovlašćenjem Saveta bezbednosti UN.

b. Da utvrdi vezu sa lokalnim vlastima na Kosovu i civilnim i vojnim vlastima SRJ i Srbije.

v. Da posmatraju, prate i proveravaju bilo koje i sve instalacije i aktivnosti na Kosovu za koje komandatnt KFOR-a veruje da poseduju vojne ili policijske sposobnosti ili da mogu biti povezane sa vojnim ili policijskim sposobnostima ili da su na druge načine bitne ispunjavanju obaveza iz ovog Sporazuma.

5. Ne opirući se nijednoj odredbi ovog Sporazuma, Strane shvataju i prihvataju da komandant KFOR-a ima pravo i da je ovlašćen da naredi uklanjanje, povlačenje ili premeštanje konkretnih snaga i oružja i da naredi prekid bilo kojih aktivnosti kad god proceni da su one potencijalna pretnja KFOR-u, njegovoj misiji ili drugoj Strani. Snage koje se ne povinuju naređenju da se premeste, povuku ili da prekinu preteće ili potencijalno preteće aktivnosti biće meta vojne akcije KFOR-a, uključujući primenu sile ako to bude neophodno, da se obezbedi ispunjenje obaveza.

broj komentara 0 pošalji komentar