Čitaj mi!

Evropa Nostra Srbija zabrinuta zbog sudbine Starog savskog mosta

Evropa Nostra Srbija saopštila je da izražava zabrinutost zbog novog razvoja događaja u vezi sa sudbinom Starog savskog mosta i nastavkom štetnih projekata u starom jezgru Beograda.

Evropa Nostra Srbija je saopštila da iskazano nezadovoljstvo i otpor građana kao i mišljenja stručnjaka u vezi sa najavljenim projektom rušenja Starog mosta, ukazuju da je povodom ovog važnog pitanja izostala temeljna javna rasprava i nije primenjen transdisciplinaran pristup za pronalaženje održivog rešenja za najstariji beogradski most.

"Građanima su potrebni odgovori koji će uvažiti njihove potrebe kao korisnika javnog prostora, u cilju adekvatnog rešenja pitanje saobraćaja i očuvanja ovog prepoznatljivog simbola grada Beograda", navodi se dalje u saopštenju. 

Evropa Nostra Srbija se pozivamo na Zakon o kulturnom nasleđu Republike Srbije koji definiše nasleđe kao skup resursa "nasleđenih iz prošlosti, prepoznatih kao odraz i izraz neprekidno evoluirajućih vrednosti, uverenja, znanja i tradicija, nastalih interakcijom čoveka i prostora tokom vremena".

"Podsećamo da je jedan od ciljeva zaštite istaknutih Zakonom o kulturnom nasleđu obezbeđivanje uslova za održivi razvoj i korišćenje kulturnog nasleđa. Ističemo da Okvirna konvencija o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo (Faro konvencija) koju je Srbija ratifikovala pre više od jedne decenije, obavezuje donosioce odluka na svim nivoima, da uključe, a ne da antagonizuju društvenu zajednicu u pitanjima vezanim za korišćenje i vrednovanje kulturnog nasleđa i neophodnoj mobilizaciji za borbu protiv klimatskih promena", ističe se.

Napominju i da se inicijativom Novi evropski Bauhaus koju je nedavno pokrenula Evropska komisija, postavlja nova evropska paradigma razvoja za 21. vek, u kojoj se  kulturno nasleđe posmatra kroz prizmu poboljšanja kvaliteta života građana. Kao i Faro konvencija koja promoviše integrisani pristup povezujući kulturni identitet, prirodne predele i biološke ekosisteme, tako i principi Novog evropskog Bauhausa posmatraju urbani razvoj kroz održivu, inkluzivnu budućnost i osećaj zajedničke odgovornosti prema kulturnom i prirodnom okruženju. 

"Apelujemo na sve nadležne institucije da u slučaju Starog savskog mosta ali i u svim budućim velikim investicionim planovima koji prete da naruše sponu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Beograda, prihvate nove principe i novu viziju razvoja Beograda. Ona podrazumeva izgradnju i rekonstrukciju objekata u duhu cirkularne ekonomije, očuvanja kulturnog nasleđa, adaptacije i transformacije postojećih objekata i regeneraciju urbanih prostora, kao i izgradnju novih objekata u skladu sa principima Davoske deklaracija o kulturi koja graditeljsku infrastrukturu posmatra kroz jedinstvo sa kulturnim nasleđem i savremenim stvaralaštvom.  Rušenje do temelja kako bi se zidali novi objekti koji po svojim gabaritima i načinu gradnje ugrožavaju održivost života u gradovima i uništavaju kulturno nasleđe i istorijsko sećanje, pripadaju modelima razvoja prevaziđenim u dvadesetom veku", napominje se u saopštenju. 

Evropa Nostra Srbija je pozvala donosioce odluka u Vladi Republike Srbije i Gradu Beogradu, da u najskorijem roku organizuju javnu raspravu u kojoj će saslušati predloge struke i građana Beograda o mogućim načinima rešavanja pitanja rekonstrukcije Starog savskog mosta koji će sačuvati njegovo istorijsko mesto u vizuri grada, otvoriti više nego aktuelnu temu otvaranja mostova Beograda za afirmaciju kulture pešačenja, biciklizma i zdravijeg gradskog života.

"Pored toga što je Stari savski most mesto sećanja koje povezuje antifašističku i slobodarsku prošlost Beograda sa novim generacijama, on treba da postane i simbolično mesto za dijalog o novoj viziji našeg glavnog grada zasnovanoj na poštovanju kulturnog nasleđa, estetici, pristupačnosti, održivosti i participaciji svih delova društva", ističe se u saopštenju.