Читај ми!

Девизне резерве НБС од фебруара до марта порасле за 852 милиона евра

Бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су 14.27 милијарди евра на крају марта 2021. године, што је за 852,8 милиона евра више него у фебруару, објавила је НБС.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 141 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) повећане су у марту за 879,2 милиуона евра на 11,87 милијарди, у односу на крај претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви, резултат је првенствено прилива по основу емитовања дванаестогодишње еврообвезнице Републике Србије у еврима (970,9 милиона евра) на међународном финансијском тржишту крајем фебруара, у номиналном износу од милијарде евра по купонској стопи од 1,65 одсто и стопи приноса 1,92 процента.

Поред тога, нето приливи у девизне резерве су током марта остварени и по основу донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 88,1 милиона евра).

Вредност динара према евру готово непромењена

Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе на име девизних кредита и хартија од вредности (162,6 милиона евра), активности НБС на домаћем девизном тржишту (нето ефекат по основу своп трансакција 113 милиона евра) и одливе по другим основима (укупно нето 88,0 милиона евра).

На повећање девизних резерви у марту додатно је утицао позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 157,4 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту износио је 468 милиона евра и био је за 13 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва три месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.525,8 милиона евра.

У марту, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. НБС је на међубанкарском девизном тржишту у марту купила и продала исти износ девиза (по 45,0 милиона евра).

Посматрано од почетка године, НБС је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето продала 50 милиона евра, наведено је у саопштењу НБС.