Читај ми!

"Судови блокирани тужбама против банака"

Удружење судија и тужилаца саопштава да су парнична одељења основних судова дословно блокирана десетинама хиљада тужби грађана поднетих против пословних банака.

У тужбама се, наводи се, тражи утврђивање ништавости одредаба уговора о кредитима по основу којих су банке приликом закључивања уговора о кредитима клијентима наплаћивале "трошкове обраде кредита", а при том се тужбама захтева и исплата тако неосновано наплећених износа са законском затезном каматом. 

Удружење судија и тужилаца у саопштењу помиње, како наводе, и својеврсну злоупотребу процесних овлашћења када се прво једном тужбом захтева само утврђивање ништавости одредбе, а затим, посебном тужбом, исплата тако стеченог (дакле од једног предмета свесно се праве два ради остваривања дуплих парничних трошкова, што је ипак ређи случај али се и то све више дешава).

Наводи се да су до сада су се највише судске инстанце недвосмислено изјасниле да грађани имају основ за овакве тужбене захтеве и исти се усвајају. 

Додаје се да чињенично стање није спорно између грађана и банака, односно банке не споре да су с позивом на те одредбе уговора наплатиле трошкове обраде кредита, али споре правни основ, па остаје да суд реши само правно питање. 

Међутим, како је наведено, судови у Србији имају јасан и недвосмислен став да правно схватање банака у овој правној ствари нема упориште у прописима Републике Србије. 

Масовни прилив тужби које судове ометају у редовном обављању послова 

Удружење наводи да је из овакве чињенично - правне ситуације произашао масовни прилив тужби које судове драстично ометају у редовном обављању послова и тиме стављају у неповољан положај како судије које и улагањем ванредних напора не могу да савладају овакав прилив, тако и парничне странке чији тужбени захтеви не могу да буду решени благовремено.

Исто тако ће у блиској будућности погађати и државу јер ће као последица овог несавладивог стања произаћи захтеви за заштиту права на суђење у разумном року који ће бити праћени огромним трошковима које ће држава имати по основу исплата накнада штете, наводи се у саопштењу.

Позивајући се на решење које је држава у сарадњи са банкама пронашла када се радило о кредитима грађана у швајцарским францима, Удружење судија и тужилаца апелује на Владу Републике Србије да оформи радну групу са релевантним члановима представницима надлежних министарстава, НБС, пословних банка и судија, која би имала за циљ изналажење модела за што ефикасније, економичније и сврсисходније превазилажење ове ситуације. 

Апсолутно је неспорно право грађана да своје право заштите пред судом, али да би им судска заштита била делотворна она мора бити и благовремена, законита, правична и у разумном року, прецизирао је у саопштењу.

Ова ситуација утиче на грађане са свим другим грађанскоправним захтевима (расправљање сутековине, накнаде штета, утврђивање ништавости, поништаја, раскида уговора, парнице проистекле из спорних оставинских поступака, сметање поседа и друго) на начин да не могу своја права да заштите на целисходан начин, јер судови постају сервиси за решавање питања трошкова обраде кредита код банака, наводи удружење судија и тужилаца Србије.