Скупштина о јавним набавкама и финансијским споразумима

Посланици Скупштине Србије утврђују дневни ред, након чега ће разматрати сет финансијских закона, завршне рачуне буџета од 2002. до 2018. године, као и неколико међународних споразума.

На дневном реду је Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу.

Предлогом закона о јавним набавкама предвиђено је да ће понуде моћи да се подносе и електронским путем, преко портала, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, образлажући тај законски предлог у парламенту.

Ђорђевић је рекао да ће се на тај начин обезбедити већа транспрантност и веће поверење привредних субјеката у поступцима јавних набавки.

Према његовим речима, учесници, односно привредни субјекти, ће изјавом на стандардном обрасцу доказивати испуњеност критеријума што ће, како каже, допринети већој ефикасности и смањењу трошкова.

Уводи се, каже, нова врста поступка јавне набавке, партнерство за иновације, док ће се јавне набавке за услуге у области здравства, социјалне заштите, културе и слично спроводити у блажем режиму у смислу краћих рокова.

Из Министарства финансија су раније објаснили да се предлогом закона уводе нови критеријуми за доделу уговора у поступку јавне набавке који ће допринети квалитету добара и услуга.

Надзор над извршењем уговора о јавној набавци вршиће Минисрарство финансија.

Предлогом закона о јавним набавкама стварају услови за ефикасније спровођење поступака, већу конкуренцију и смањење трошкови и административне процедуре у поступцима јавних набавки.

Нови предлог закона представља једно од мерила за отварање преговарачког поглавља 5 (јавне набавке) у преговорима са Европске уније.

Пред посланицима су и Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Биће речи и о Предлогу закона о допунама Закона о царинској тарифи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника, Предлогу закона о допунама Закона о прекршајима и Предлогу закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности.

После 17 година посланици ће анализирати предлоге закона о завршном рачуну буџета Србије за период од 2002. до 2018. године.

На дневном реду су и споразуми, међу којима су – Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Словачке о регулисању дуга Србије према Словачкој, предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе САД са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Србије.

Пред посланицима је такође и Предлог закона о давању гаранције Србије по задужењу ЈП "Србијагас" по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац, Брус, Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин - трећа фаза.

број коментара 0 Пошаљи коментар