Čitaj mi!

Studije i ogledi

Predrag Krstić: Treba li emancipovati obrazovanje

U emisiji Studije i ogledi, u ponedeljak, 14. i utorak, 15. juna, možete slušati tekst filozofa Predraga Krstića „Treba li emancipovati obrazovanje”.

Autor u radu nastoji da odstupi od uobičajenog pitanja dometa obrazovanja u funkciji ovog ili onog cilja emancipacije, pitanja koje obično podrazumeva da je takav uticaj moguć, postojeć i poželjan, i postavi upravo obrnuto pitanje: da li samom obrazovanju treba emancipacija i, ako da, od čega i za šta? Na početku Krstić izlaže razumevanje emancipacije u rimskom običajnom pravu i u diskursu prosvetiteljstva. Središnji deo njegovog rada posvećen je osporavanjima (poželjnosti) mišljenja i prakse emancipacije uopšte i, s osloncem na Liotarovu analizu postmodernog stanja, transformaciji statusa znanja. Završna razmatranja sugerišu neophodnost izrade svojevrsnog „troškovnika” napuštanja emancipatorske dimenzije obrazovanja. Autor zaključuje da „obrazovanje može (i treba) da se odmisli od zamisli funkcionalnog sredstva emancipacije – različito od njega samog. Naizgled paradoksalno, tek takvo konceptualno razdvajanje obrazovanja i emancipacije omogućilo bi razumevanje obrazovanja kao drugog imena za emancipaciju: jedno „negativno" shvatanje emancipacije – pa onda i odgovarajućeg obrazovanja – posle njene dugoveke epopeje, iznova bi i sebe i obrazovanje približilo njihovim izvornim i, verujemo, poželjnim smislovima”.

Tekst čita Gordana Gačić.
Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar