Čitaj mi!

Naučni skupovi

Čemu estetika? – govore Marija Velinov i Aleksandar Ostojić

U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja sa druge konferencije Omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom „Čemu estetika?”, koja je održana 17. oktobra u Novom Sadu. Na početku emisije pratićete izlaganje Marije Velinov „Problematizovanje vizuelne reprezentacije stvarnosti kao intermedijalna dokumentarna praksa Džefa Vola”, a potom izlaganje Aleksandra Ostojića „Topologija kontra geometrije: estetika Mišela Sera”.

Analizom rada Džefa Vola (Jeff Wall) Marija Velinov pokazuje da njegova umetnička dela stoje na granicama različitih medija i disciplina. Bilo kroz referiranje bilo kroz tehniku stvaranja, koju autor naziva kinematografijom, Vol ni u jednom trenutku ne proizvodi samo fotografiju. Pored kretanja između disciplina različitih umetničkih medija, Vol se kroz rad kreće i između teorije umetnosti, sa jedne strane, i kulture sećanja, sa druge. Razmatranjem uobičajenih shvatanja vizuelne reprezentacije, dokumentarnosti i sećanja, kao i njihovim odnosom prema istini i stvarnosti, problematizuje se stvaralaštvo Džefa Vola. Sećanje se, naspram uobičajenog mišljenja, pokazuje kao deo ili aspekt imaginacije i, kao takvo, predstavlja osnovu umetnosti. Sa druge strane, dokumentarnost se odvaja od stvarnosti i istine i pridružuje se poetičnom, to jest pokazuje se kao deo fantastične funkcije. Oni (sećanje i fantazija ili imaginacija) se svako za sebe, ali i zajedno udaljuju od linearnosti vremena čime stvaraju specifični vid reprezentacije koji je jasno vidljiv kako u samim delima Džefa Vola, tako i u njegovom kinematografskom pristupu stvaranju fotografija. Autorka izlaganja zaključuje da ovaj umetnik stvara čistu ili istinsku reprezentaciju koja, naspram uobičajenih očekivanja i verovanja, ne pruža činjenice o stvarnosti, već se pokazuje kao pripadajuća prostoru fantazije.

*    *    *

Kritikujući tradicionalne metafizičke obrasce koji u svom fokusu nisu imali odnose, stanja, kretanja i dinamiku, već su se usmeravali isključivo na supstanciji ili esenciju, Mišel Ser (Michel Serres) je ponudio zanimljivo tumačenje topologije kao mogućeg sagledavanja sveta. Kako zapaža Aleksandar Ostojić, Ser suprotstavlja topologiju geometriji, ističući da, dok nam geometrija uvek nudi statičku sliku, topologija je znatno dinamičnija i osetljivija za varijabilne dimenzije prostora. Pritom, topologija se ne postavlja samo naspram statičnosti geometrije, već i nasuprot linearnosti vremena. Cilj je da se pokaže zašto topologija prostora prevazilazi linearne granice vremena i statičnost geometrije, te zašto se može tvrditi da ovakva Serova koncepcija ima estetskih elemenata. Dokazujući Serovu tezu, ator izlaganja će pokušati da iznese jedno novo sagledavanje estetike i saznajnih mogućnosti koje takvo gledište nosi sa sobom.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.