Teorijski profili

Tomas Laker: Orgazam, razmnožavanje i politike reproduktivne biologije

Pred kraj veka prosvećenosti, medicinska nauka i oni koji se na nju oslanjaju prestali su da smatraju ženski orgazam važnim za razmnožavanje – tvrdi američki istoričar seksualnosti Tomas Laker u svom članku.

Lakerov ogled donosi iscrpan izveštaj o radikalnim promenama u shvatanju i tumačenju ljudske telesnosti i seksualnosti, koje su se odigrale tokom i, naročito, krajem XVIII veka. Naime, još od pozne antike, u zapadnom svetu je dominiralo shvatanje da su ženski polni organi istovetni sa muškim, osim što su smešteni „u unutrašnjosti tela, a ne spolja". Drugim rečima, sve do tog vremena postojala je samo jedna, bazična struktura ljudskog tela, zasnovana na muškom telu. Tako, na primer, sve do 1797. godine nije bilo detaljnog prikaza ženskog skeleta u anatomskim priručnicima, budući da, prema Lakerovim rečima, „niko nije bio preterano zainteresovan za pronalaženje anatomskih i konkretnih fizioloških razlika između polova sve dok te razlike nisu postale politički značajne".

Ipak, u pomenutom periodu, ovaj „jednopolni" model, zasnovan isključivo na hijerarhijskom razlikovanju muškog i ženskog tela, ustupio je mesto novom modelu njihove biološke divergencije i nesamerljivosti, u kojem odnos između muškaraca i žena više nije bio dat kao odnos jednakosti ili nejednakosti, već pre kao razlika čije značenje je zahtevalo tumačenje i borbu. Ali, smatra Laker, do paradigmatske promene u tumačenju muškog i ženskog tela nije došlo zahvaljujući naučnom napretku, čak ni u načelu, već je ona pre bila posledica novih načina predstavljanja i konstituisanja društvene realnosti. „Biologija i ljudsko seksualno iskustvo" – piše Laker – „reflektovali su metafizičku realnost na kojoj, smatralo se, isto tako počiva i društveni poredak. Nova biologija, sa svojom potragom za fundamentalnom razlikom među polovima i svojim mučnim ispitivanjem postojanja ženskog seksualnog zadovoljstva, iskrsava upravo u vreme kad temelji starog socijalnog poretka bivaju nepovratno uzdrmani i kad osnove za novi poredak pola i roda postaju kritično pitanje političke teorije i prakse."

Ogled „Orgazam, razmnožavanje i politike reproduktivne biologije" izvorno je objavljen 1986. godine u 14. broju časopisa Representations.

Prevod s engleskog: Dušica Popović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar