Optimizacija procesa je ključ uspeha u poslovanju

Optimizacija procesa, uz pomoć Lin (lean) alata i različitih aplikativnih rešenja, danas je neophodna svakom modernom poslovnom okruženju koje želi da bude bar korak ispred svoje konkurencije i da ostane konkurentno na tržištu.

Cilj je da se procesi u poslovnom okruženju učine što rentabilnijim, tj. da se upotrebom što manje resursa dođe do veće zarade.

Implementacijom Lin i Kaizn (Lean & Kaizen) alata i metoda, kao i određenih aplikativnih rešenja koji su u potpunosti prilagođeni različitim proizvodnim procesima i poslovnim okruženjima, dolazi se do pravih rezultata - konkretnih benefita za samo poslovno okruženje, kao i za zaposlene u okviru istog.

Uz eliminaciju gubitaka iz procesa, ostvarivanje ušteda i smanjenje broja defektnih proizvoda, moguće je iskoristiti i najvredniji resurs koji jedna kompanija može da poseduje, odnosno, zaposlene koji su ključni za napredovanje poslovanja.

Ključna stvar je da se tokom implementacije proizvodna linija ne zaustavlja, već da se malim poboljšanjima konstantno unapređuje. Najjednostavnija definicija Lin (Lean) filozofije je kreiranje veće vrednosti za korisnike uz manje resursa.

Lin organizacije razumeju potrebe i zahteve korisnika i kontuirano rade na unapređenju procesa kako bi te zahteve i ispunile.

Cilj te filozofije je dostavljanje proizvoda ili usluge koji su savršeno usaglašeni sa zahtevima korisnika, a stvaranje tog proizvoda ili usluge se odvijalo savršenim tokom bez rasipanja i defekata.

Kako je ovakav cilj nešto čemu svaka organizacija treba da stremi, ova filozofija je postavila temelje u vidu 5 osnovnih principa.

To su razumevanje korisnika i njegove percepcije vrednosti (Lean value), identifikovanje i razumevanje toka vrednosti za svaki proces i rasipanja unutar njega (Lean value stream), zatim uspostavljanje nesmetanog toka vrednosti (Lean process flow), omogućavanje korisniku da „vuče“ vrednost kroz procese, u skladu sa svojim potrebama (Lean pull) i neprekidno stremljenje ka savršenstvu, tj. kontinuirano poboljšanje (Leanperfection).

Bilo da ih zovemo Lin alati ili Kaizn alati, bez obzira na to koji od alata želimo da primenimo, uvek će nas ispravan proces vraćati na osnovnih pet principa na kojima se bazira ceo koncept, a alati samo pomažu da ove principe i ispunimo.

Kako bi se uspostavio Lin način razmišljanja u nekoj organizaciji, mora se raditi na poštovanju ovih principa i razvijanju kontinuirane želje za unapređenjem.

Potreba za optimizacijom proizvodnih procesa javila se još od perioda velike industrijske revolucije, ali je tek poslednjih 30 godina dobila na punom značaju.

„Razlog se krije u pojavi najrazličitijih metoda i rešenja koja svojom primenom mogu da utiču na skraćivanje vremena proizvodnje ili upotrebe nepotrebnih resursa. Sa Lin alatima dokazano je postizanje najboljih optimalnih rezultata, zbog čega je njihova primena i najčešća u različitim privrednim okruženjima“, izjavio je Nikola Marjanović, stručnjak kompanije Tecor koja je jedan od vodećih implementatora ovakvih alata.