Evropskom univerzitetu oduzeta dozvola za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja oduzelo je dozvolu za rad Evropskom univerzitetu u Beogradu zbog nepodnošenja zahteva za novu redovnu akreditaciju.

Na sajtu tog univerziteta navodi se da je to privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta.

"Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom univerzitetu su ostvarenje, unapređenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje međunarodne saradnje u sticanju i unapređivanju naučnih saznanja, uvažavanje naučnog rada i javne prezentacije naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata", navodi se na sajtu tog univerziteta.

Ministarstvo prosvete je obrazložilo na koji način se biraju članovi Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) kao stručnog organa Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT).

"'Upravni odbor bira i razrešava članove Komisije za akreditaciju' kao i članom 20. stav 4 istog zakona: 'Članove Komisije za akreditaciju bira Upravni odbor NAT, na predlog Nacionalnog saveta, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, kao i o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja'", navodi se u saopštenju.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, NAT je nezavisno telo koje obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ministarstvo ističe i da je u donošenju odluka o akreditaciji NAT u potpunosti nezavisan.

"Postupak akreditacije i provere kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima koji su u potpunosti usklađeni sa Evropskim standardima i uputstvima (ESG), kao i sa Etičkim kodeksom NAT. Akredituju se samo visokoškolske ustanove i studijski programi koji ispunjavaju sve standarde. Nezavisnost NAT ogleda se i u načinu finansiranja i isključivo se finansira iz sopstvenih izvora", navodi se u saopštenju.

broj komentara 0 pošalji komentar