Комисија: Нема основа за поступање по иницијативи Кар гоуа

Комисија за заштиту конкуренције (КЗК) сматра да нису испуњени законски услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције нити за даље поступање КЗК по Иницијативи коју је поднео Кар гоу технолоџис против три такси удружења, саопштено је данас из Комисије.

КЗК је, како се прецизира, примила Иницијативу за испитивање повреде конкуренције по службеној дужности, коју је Кар гоу технолоџис поднео против Савеза такси удружења Србије "Сатус", Струковног удружења такси предузетника Београда и Уговорне привредне такси коморе Србије.

Кар гоу је, подсећа се у саопштењу, у Иницијативи навео да су та друштва учинила повреду конкуренције закључивањем забрањеног хоризонталног рестриктивног споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Реч је о члановима удружења таксиста који су учествовали у радној групи која је предлагала нацрт Закона о изменама и допунама закона о превозу путника у друмском саобраћају који је ступио на снагу у новембру 2018. године.

Кар гоу је у иницијативи такође истакао да учешће удружења таксиста у радној групи на којој се, између осталог, усвајају и мере, које имају за циљ елиминацију сваког потенцијалног учесника на тржишту, представља доказ постојања договора између такси превозника, као и да законом прописане мере представљају средства да се заплаши и елиминише конкуренција.

Даље је навео да је удружење таксиста већ неколико година уназад, са циљем ограничавања конкуренције, организовало штрајк таксиста, протестне вожње, блокаде центра града и на све начине истицало незаконитост рада Кар гоуа.

У иницијативи Кар гоуа се закључује да описано поступање таксиста представља изричит договор учесника на тржишту превоза путника путничким возилима којим се ограничава и контролише тржиште, технички развој и инвестиције.

Као још један доказ за постојање изричитог договора који има за циљ елиминацију конкуренције, у иницијативи је наведено да је Влада Србије образовала радну групу 24. јануара 2019. за израду Нацрта измена и допуна закона о превозу путника у друмском саобраћају и да је њен задатак анализа примене прописа у обављању такси делатности, али и нелојалне конкуренције, да се радна група бавила имплементацијом оперативних питања у вези са такси делатношћу, као и елиминацијом неовлашћеног обављања делатности такси превоза од стране физичких лица која немају одобрење за обављање такси делатности.

Допис Министарства

Комисија се у циљу испитивања основаности иницијативе, односно испуњености услова за покретање поступка по службеној дужности, обратила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са захтевом за давање инфромација, од којег је добила одговор 12. јула ове године.

У допису Министарства је наведено да су радне групе имале конкретне задатке на припреми Нацрта закона о изменама и допунама закона о превозу путника у друмском саобраћају у делу који се односи на такси превоз, те да су у њиховом саставу, поред стручњака из органа државне управе и локалне самоуправе, били и представници струковних и пословних удружења, удружења привредника и представници синдиката из те области.

Министарство је истакло и да чланови радне групе "нису могли бити представници субјеката који нису били препознатљиви на тржишту услуга превоза путника или се не баве јавним превозом путника или такси делатношћу на законом прописан начин, без поседовања законом прописаних одобрења".

Навело је и да је Европски суд правде у својим судским одлукама указивао да све нове врсте и облике услуга превоза путника, које се користе новим технологијама, морају бити усаглашене са национаним законодавствима о превозу путника сваке земље у којој такве компаније послују.

Комисија је на основу прикупљених података, информација и регулативе која уређује област превоза путника, утврдила да "физички обрачун, штрајкови и блокаде, рад у радној групи не представљају радње повреде конкуренције, односно радње дефинисане Законом".

Одређене побројане радње, сматра Комисија, могу представљати кривична дела, док активности удружења, против којих је поднета иницијатива, у радној групи могу представљати активности лобирања одређене заинтересоване групе, а забрана организовања одређених видова такси превоза из разлога што се ангажују лица која немају одобрење за обављање такси превоза не представља ограничење конкуренције.

"Наиме поседовање лиценце за обављање такси превоза је законит услов, а свакако није средство којим може да се ограничи конкуренција", пише у саопштењу КЗК.

Комисија је на Закон о превозу путника у друмском саобраћају, као и на неколико измена и допуна овог закона давала мишљења, при чему у својим мишљењима и својој пракси у овој области није улазила у начин организовања и функционисања самог тржишта, већ само у омогућавање равноправног положаја учесника на овом тржишту.

Формирање радних група

КЗК додаје да је приликом оцене предметне иницијативе посебно имала у виду чињеницу да су Влада Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирали радне групе, у којима су поред представника такси удружења, учествовали и представници ресорног министарства и секретаријата за саобраћај, за инспекцијске послове, за послове комуналне полиције Града Београда.

"Формирање радних група за израду нацрта закона и њихових измена и допуна у искључивој су надлежности државних органа, те Комисија такве облике организовања не посматра као облик удруживања у смислу члана 10 Закона (картел, рестриктивни споразум или други вид противзаконитог удруживања)", наводи се у саопштењу.

Комисија је у складу са тим закључила да нису испуњени законски услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности нити за даље поступање по предметној иницијативи, пише у саопштењу.

број коментара 0 Пошаљи коментар