Pretplata

Obaveštenje o RTV pretplati.

 

Radiodifuzna ustanova                                                   1101-253652142548
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE  OBAVEŠTENjE O RTV PRETPLATI

I - DOMAĆINSTVA


Poštovani,

            Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS", broj 76/2005), na Vašem računu za električnu energiju za domaćinstva dodata je stavka:  RTV pretplata u iznosu od pet stotina (500) dinara, na koju će se primenjivati stimulativni popust od 5%  za blagovremeno plaćanje u roku propisanom za plaćanje električne energije. (Visina RTV pretplate  usklađivaće se godišnje u skladu sa Zakonom.).

            Ukupno zaduženje za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu plaća se jednom uplatnicom.

            Obaveza plaćanja RTV pretplate je ustanovljena Zakonom o radiodifuziji („Službeni glasnik RS" broj 42/2002.) o čemu su sva domaćinstva i ostali obveznici obavešteni pismom Radio televizije Srbije od 24. decembra 2002.godine.

            Na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji jedinstvenu RTV pretplatu u istom iznosu na celoj teritoriji Republike Srbije plaćaju svi vlasnici radio i televizijskih prijemnika. RTV pretplata se plaća po domaćinstvu i samo za jedan radio ili televizijski prijemnik na istoj adresi.

           Zakonom  o radiodifuziji  propisani su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

A.        Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate na osnovu člana 82. stav 1, tačke 1,2 i 3, imaju domaćinstva, vlasnici prijemnika čiji je najmanje jedan član:
1. invalid sa 100% telesnog oštećenja;
2. invalid sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako mu je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
3. lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice.

           Pravo za oslobađanje po osnovu tačaka 1, 2 i 3. ostvaruje se podnošenjem sledeće dokumentacije:
- račun za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu;
- fotokopija lične karte obveznika plaćanja RTV pretplate tj. vlasnika električnog brojila (prva i druga strana; za lične karte sa čipom-dostaviti očitane javno dostupne podatke (ime i prezime, očevo ime, JMBG, adresa, slika, rok važenja));
- potvrda ili fotokopija rešenja ustanove nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno druge ustanove i organa, ako je to predviđeno posebnim zakonom;
- poslednji izvod/izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomoć;
- fotokopija lične karte (prva i druga strana) lica nosioca potvrde, tj.fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ako je lice maloletno ili rešenja o invalidnosti.

          Zahtev za oslobađanje od plaćanja  pretplate za tačke 1, 2 i 3, podnosi se na Obrascu br.1 koji možete preuzeti u
 Microsoft Word formatu ili  Adobe PDF formatu          

 

B.        Domaćinstvo, čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji,  kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika, plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi.

          Za ostale stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva , vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

          U suprotnom slučaju, obavezu plaćanja RTV pretplate, kao  i električne energije,  imaju domaćinstva, vlasnici radio i TV prijemnika,  koja žive u tim stanovima ili vikendicama.

          Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
- računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje;
- svojeručno potpisana izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću podnosioca zahteva, sa ličnim podacima, da u drugom stanu ili vikendici u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo (zakupac i sl.), potpisana od strane dva svedoka;
- fotokopija lične karte obveznika plaćanja pretplate-vlasnika električnog brojila, odnosno podnosioca zahteva (prva i druga strana; za lične karte sa čipom-dostaviti očitane javno dostupne podatke (ime i prezime, očevo ime, JMBG, adresa, slika, rok važenja));
- fotokopija ličnih karata svedoka (prva i druga strana; za lične karte sa čipom-dostaviti očitane javno dostupne podatke (ime i prezime, očevo ime, JMBG, adresa, slika, rok važenja)).

          Zahtev za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate za tačku B podnosi se na Obrascu br. 2 koji možete preuzeti u
 Microsoft Word formatu ili  Adobe PDF formatu 

           Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja potpune dokumentacije.

          Formulari zahteva za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate mogu se dobiti na šalterima elektrodistributivnih preduzeća i oni se podnose neposredno Radio televiziji Srbije - RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. Primljene zahteve rešava Radio televizija Srbije i o tome obaveštava podnosioce. Oslobađanje se sprovodi od narednog meseca u odnosu na dan podnošenja zateva.

II - OSTALI OBVEZNICI PLAĆANjA RTV PRETPLATE

          A. PRAVNA LICA

          Na osnovu člana 81, stav 5, Zakona o radiodifuziji, "hoteli i moteli plaćaju pretplatu na svakih deset soba opremljenih TV ili radio prijemnikom, a svako drugo pravno lice, vlasnik prijemnika, plaća pretplatu na svakih 20 zaposlenih koji su u stanju da primaju program.

          Iznos pretplate je pet stotina (500) dinara.

          Pretplata se plaća mesečno, na osnovu ispostavljene fakture, najkasnije do 15‑og u mesecu za prethodni mesec.

          NAPOMENA O OSLOBAĐANjIMA

          Na osnovu člana 82, stav 3, Zakona o radiodifuziji, obaveza plaćanja pretplate oslobođeni su:
          1. ustanove koje se u smislu člana 79 Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, škole, zdravstvene ustanove i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i
          2. diplomatsko-konzularna predstavništva pod uslovom reciprociteta.

          B.  PRETPLATA ZA PRIJEMNIK U MOTORNOM VOZILU

          Na osnovu člana 83, stavovi 2. i 4, Zakona o radiodifuziji, pretplata za prijemnik u motornom vozilu plaća se godišnje, posebnom uplatnicom, prilikom registracije motornog vozila.

          Iznos pretplate je hiljadu (1000) dinara.

III  - USKLAĐIVANjE IZNOSA PRETPLATE

          Na osnovu člana 83. stav 7. Zakona o radiodifuziji, iznos RTV pretplate za svaku narednu godinu usklađuje se sa indeksom rasta cena na malo u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike, uvećanim za 5 %.

          Na osnovu pomenutog zakonskog propisa, utvrđeni su napred navedeni iznosi RTV pretplate za 2010. godinu, počev od 01.03.2010. godine. Zaduženje po novoj ceni vrši se sa martovskim računom koji se izdaje u aprilu 2010. godine.

IV  - OBAVEZA PRIJAVLjIVANjA NABAVKE PRIJEMNIKA

          Na osnovu člana 81, stavovi 6,7 i 8, Zakona o radiodifuziji, sva fizička i pravna lica, KOJA NISU POSEDOVALA RADIO ILI TV PRIJEMNIK ILI NISU OBUHVAĆENA PRETPLATOM, dužna su da republičkoj ustanovi javnog radiodifuznog servisa prijave nabavku prijemnika i obaveza plaćanja pretplate nastaje od prvog dana narednog meseca od dana nabavke prijemnika.

          Obaveza prijavljivanja prijemnika ili prijavljivanja promene adrese ili sedišta vlasnika prijemnika nastaje u roku od 15 dana od dana pribavljanja odnosno nastanka promene.

          PRIJAVLjIVANjE NABAVKE TJ. POSEDOVANjA RADIO ILI TV PRIJEMNIKA SE MOŽE IZVRŠITI NA SLEDEĆE NAČINE:
          1. pismom na adresu RTV pretplate, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd sa podacima: prezime i ime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte i od koga je izdata, potrošački (ED) broj i naziv Elektrodistribucije;
          2. na e-mail adresu: pretplata@rts.rs sa podacima iz prethodne tačke;

Prijave se mogu i lično predati u svim zgradama Radio-televizije Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prokuplju i sedištima dopisništava.

V  - KAZNENA ODREDBA

          Na osnovu člana 113, stav 3, Zakona o radiodifuziji, novčanom kaznom u visini jednogodišnje pretplate kazniće se za prekršaj fizičko i pravno lice koje ne prijavi nabavku radio i / ili TV prijemnika u skladu sa članom 87 Zakona o radiodifuziji ili koristi odjavljeni prijemnik.

VI  - ODJAVLjIVANjE PRIJEMNIKA

          Na osnovu člana 81, stav 9, u slučaju otuđenja prijemnika, raniji vlasnik je obavezan da plaća pretplatu za sve vreme dok taj prijemnik ne odjavi, uz izjavu kome je prodao - ustupio predmetni prijemnik, kao i da ne poseduje drugi prijemnik.

         Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja potpune dokumentacije, poštom ili neposredno na adresu RDU-RTS, PJ Pretplata, Kneza Višeslava 88, 1030 Beograd.

*****         

          Poštovani, RTV pretplata je civilizacijska tekovina i isprovodi se u svim evropskim zemljama pa i kod nas. Njenim plaćanjem obezbeđuje se ostvarivanje zakonom propisanih funkcija javnog radiodifuznog servisa. Sredstvima građana prikupljenim na ovaj način finansiraće se rad radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine, pomaže se naša kinematografija, kao i mnoge druge delatnosti od interesa za razvoj kulture i umetnosti od nacionalnog značaja. Uvereni smo da ćete izvršavanjem ove obaveze doprineti ostvarivanju ovih zadataka i izbeći nepotrebne troškove u eventualnoj primeni propisanih zakonskih sankcija.

        Zahvaljujemo na razumevanju i molimo za saradnju u otklanjanju eventualnih grešaka u zaduženjima.

Brojevi telefona za informacije:
011/2544-583; 011/2544-799; 011/2544-647; 011/2544-292; 011/2544-178.
Fax: 011/2544-466; 011/2545-873; 011/2542-266.

e-mail:
pretplata@rts.rs

                                            RADIO TELEVIZIJA SRBIJE

broj komentara 20 pošalji komentar
(sreda, 13. feb 2013, 00:51)
anonymous 021 [neregistrovani]

RTS?

Poštovana gospodo iz "javnog servisa" da li gradjani Srbije plaćaju tv progrm, zato što poseduju tv aparat ili el.brojilo? pitanje: kome idu pare od reklamnih termina? ako gradjani finansiraju RTS plaćajući tv pretplatu zato što imaju električno brojilo,
gde su pare od reklamnih termina? gde su pare od PGP RTS-a? da li rts sme da ima reklamne termina dok ga finansiraju gradjani Srbije???

(sreda, 26. dec 2012, 00:00)
anonymous [neregistrovani]

objašnjenje

interesuje me šta rts podrazumeva pod radio i tv prijemnicima tj koji uređaji spadaju u tu kategoriju pošto u zakonu nisu dali spisak uređaja na koje treba da se plaća tv pretplata.
da li treba plaćati pretplatu ako ne posedujem tv i radio a sve informacije i tv programe mogu naći i gledati putem interneta-laptop ili kompjuter nisu tv prijemnici ili možda jesu?

(petak, 12. okt 2012, 09:04)
Mara [neregistrovani]

Primedba

Postovani,javljam se po dobijanju opomene pred tužbu za plaćanje rtv pretplate.Kako se vaši podaci nikako ne slažu sa stvarnim obavljenim uplatama, pitam se kako to kod vas ide_?

(sreda, 22. avg 2012, 21:02)
anonymous [neregistrovani]

Pretplata

Voleo bih da mi neko odgovori koliko se dugo ceka na resenje o obustavi pretplate, urednim putem sam pre 3 godine poslao zahtev o oslobadjanju pretplate a do danasnjeg dana nisam dobijo odgovor. Hvala.
PS! Nemojte da zaboravite da odgovorite i ako su ovi "samo" komentari!!!

(nedelja, 29. jul 2012, 15:53)
Radoslav [neregistrovani]

Pretplata

Voleo bih da mi neko odgovori koliko se dugo ceka na resenje o obustavi pretplate, üsto sam urednim putem jos Augusta 2011 pslao zahtev o oslobadjanju pretplate a do danasnjeg dana nisam dobijo odgovor. Unapred Hvala.

(nedelja, 15. maj 2011, 13:41)
galja79 [neregistrovani]

Svasta

Ja nisam potpisao nikakav ugovor za pretplatu na RTS da bih placao 500 dinara za dva kanala a placam kablovsku koja kosta 550 dinara. Voleo bih da mi objasnite logiku da 50 kanala kosta 550 dinara a dva kanala 500 dinara. Po cemu je RTS zasluzan za toliku pretplatu? Da gledam Bolji zivot i Srecni ljudi po 1001 put. Mislim da je to neposteno a to da pretplatu placa dva milona ljudi...mora da su vam urednici braca Grim.

(sreda, 13. apr 2011, 19:12)
Ivana [neregistrovani]

Ukraden TV prijemnik

Poštovani,
Ukrali su mi TV prijemnik. Nisam u mogućnosti da kupim drugi. Da li mogu da odjavim prijemnik? U tom slučaju, šta bih trebala da predam od dokumentacije?

Unapred zahvalna

(subota, 26. mar 2011, 21:04)
anonymous [neregistrovani]

Odjava pretplate?

Pitanje: Prodao sam stan pre par meseci, pa me interesuje da li je potrebno da odradim neku vrstu odjave pretplate, obzirom da je novi vlasnik nedavno izvrsio promenu imena vlasnika elektricnog brojila ili se to po automatizmu prenosi na njega.
Hvala.

(subota, 29. jan 2011, 11:21)
Верољуб [neregistrovani]

Београд=Србија

У потпуности подржавам претходни коментар.Заиста је несхватљиво да,у програмској шеми,има места за Београдску хронику,40 мин.и то на првом , а за "Ово је Србија"30 мин.на другом програму.О времену емитовања,да и не дискутујемо.Господо уредници,питам Вас,Колико је битна информација,за грађане ван БГ.:да ли су све улице у престоници очишћене,број средстава јавног превоза који је тренутно у саобраћају,какво је грејање,водовод итд.?Зашто и остали градови немају своју хронику на РТС-у.Сразмерно својој величини,доделити им време,као посланичким групама у Н.С.Србије.Хвала.

(ponedeljak, 24. jan 2011, 10:26)
Perica Djordjevic [neregistrovani]

Beograd ili Srbija

RTS je medijski javni servis srbije, a ne samo Beograda. Zasto se beogradska hronika daje na prvom programu oko 18h, a emisija "Ovo je Srbija" se prikazuje na drugom kanalu i to u terminu kada su ljudi jos uvek na poslu. I zbog cega se "Jutarnji program" vise bavi temama vezanim za Beograd nego za Srbiju. Gradjane Srbije ne interesuje koja je cev pukla u begoradu i da li lift ne radi, to su komunalna pitanja grada beograda i time treba da se bavi interna televizija a ne javni servis SRBIJE.