Pretplata

 

 

Radiodifuzna ustanova                                                   1101-253652142548
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE  

OBAVEŠTENjE
opomena za neizmirenu pretplatu

 

            Poštovana/Poštovani,

        Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Radio televizija Srbije, po zvaničnim merenjima, najgledanija srpska televizija a naš radio najslušaniji domaći program. Skoro dva miliona naših građana redovno izvršava svoju zakonsku obavezu plaćanja pretplate za Javni medijski servis Srbije.

        Ako još niste platili pretplatu, molimo vas da vaš dug, naveden u poslednjem računu za plaćanje električne energije, izmirite u datom roku. Sa žaljenjem napominjemo da ćemo sudskim putem naplatiti sva dugovanja uvećana za troškove spora i kamate.

Kontakt telefon:                                                                                Vaš RTS
+381 11 2542 266


OBAVEŠTENjE O RTV PRETPLATI


I - DOMAĆINSTVA


            Poštovani,

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS", broj 76/2005), na Vašem računu za električnu energiju za domaćinstva dodata je nova stavka:  RTV pretplata u iznosu od pet stotina (500) dinara, na koju će se primenjivati stimulativni popust od 5% za blagovremeno plaćanje u roku propisanom za plaćanje električne energije. (Visina RTV pretplate  usklađivaće se godišnje u skladu sa Zakonom.)

Ukupno zaduženje za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu plaća se  jednom uplatnicom.

Obaveza plaćanja RTV pretplate je ustanovljena Zakonom o radiodifuziji („Službeni glasnik RS" broj 42/2002.) o čemu su sva domaćinstva i ostali obveznici obavešteni pismom Radio televizije Srbije od 24. decembra 2002. godine.

Na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji jedinstvenu RTV pretplatu u istom iznosu na celoj teritoriji Republike Srbije plaćaju svi vlasnici radio i televizijskih prijemnika. RTV pretplata se plaća po domaćinstvu i samo za jedan radio ili televizijski prijemnik na istoj adresi.
 

Zakonom  o radiodifuziji  propisani su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

A.  Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate na osnovu člana 82. stav 1, tačke 1,2 i 3, imaju domaćinstva, vlasnici prijemnika čiji je najmanje jedan član:

    1. invalid sa 100% telesnog oštećenja;

    2. invalid sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako mu je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

    3. lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice.

Pravo za oslobađanje po osnovu tačaka 1, 2 i 3. ostvaruje se podnošenjem sledeće dokumentacije:

-     račun za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu;

-     fotokopija lične karte  obveznika plaćanja RTV pretplate tj.  vlasnika električnog brojila  (prva i druga strana);

-     potvrda ili fotokopija rešenja ustanove nadležne za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno druge ustanove i organa, ako je to predviđeno posebnim zakonom;

-     poslednji izvod/izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomoć;

-     fotokopija lične karte (prva i druga strana) lica nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti, tj. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ako je lice maloletno.

 

Zahtev za oslobađanje od plaćanja  pretplate za tačke 1, 2 i 3, podnosi se na Obrascu br.1 koji možete preuzeti u  Microsoft Word formatu ili  Adobe PDF formatu            
                                               

B.     Domaćinstvo, čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji,  kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika, plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi. 

        Za ostale stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva , vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.

U suprotnom slučaju, obavezu plaćanja RTV pretplate, kao  i električne energije,  imaju domaćinstva, vlasnici radio i TV prijemnika,  koja žive u tim stanovima ili vikendicama.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

-     računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje;

-     svojeručno potpisana izjava sa ličnim podacima i potpisima dva svedoka da u drugom stanu  ili vikendici u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo  (zakupac i sl.);

-    fotokopija lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).


Zahtev za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate za tačku B podnosi se na Obrascu br. 2 koji možete preuzeti u  Microsoft Word formatu ili  Adobe PDF formatu

Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja  potpune dokumentacije. 

Formulari zahteva za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate mogu  se dobiti na šalterima elektrodistributivnih preduzeća i oni se podnose  neposredno Radio televiziji Srbije - RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. Primljene zahteve rešava Radio televizija Srbije i o tome obaveštava podnosioce.

 

II - OSTALI OBVEZNICI PLAĆANjA RTV PRETPLATE
 

            A.  PRAVNA LICA

            Na osnovu člana 81, stav 5, Zakona o radiodifuziji, "hoteli i moteli plaćaju pretplatu na svakih deset soba opremljenih TV ili radio prijemnikom, a svako drugo pravno lice, vlasnik prijemnika, plaća pretplatu na svakih 20 zaposlenih koji su u stanju da primaju program."

            Iznos pretplate je pet stotina (500) dinara.

            Pretplata se plaća mesečno,na osnovu ispostavljene fakture,  najkasnije do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
 

            NAPOMENA O OSLOBAĐANjIMA

            Na osnovu člana 82, stav 3, Zakona o radiodifuziji, obaveza plaćanja pretplate oslobođeni su:

1.    ustanove koje se u smislu člana 79 Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, škole, zdravstvene ustanove i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i

2.    diplomatsko-konzularna predstavništva pod uslovom reciprociteta.

 

B.  PRETPLATA ZA PRIJEMNIK U MOTORNOM VOZILU

Na osnovu člana 83, stavovi 2. i 4, Zakona o radiodifuziji, pretplata za prijemnik u motornom vozilu plaća se godišnje, posebnom uplatnicom, prilikom registracije motornog vozila.

            Iznos pretplate je hiljadu (1000) dinara.

 

III  - USKLAĐIVANjE IZNOSA PRETPLATE

            Na osnovu člana 83, stav 8, Zakona o radiodifuziji, iznos RTV pretplate za svaku narednu godinu usklađuje se sa indeksom rasta cena na malo u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike, uvećanim za 5 procenata.

           

IV - OBAVEZA PRIJAVLjIVANjA NABAVKE PRIJEMNIKA

            Na osnovu člana 81, stavovi 6,7 i 8, Zakona o radiodifuziji, sva fizička i pravna lica, KOJA NISU POSEDOVALA RADIO ILI TV PRIJEMNIK ILI NISU OBUHVAĆENA PRETPLATOM, dužna su da republičkoj ustanovi javnog radiodifuznog servisa prijave nabavku prijemnika i obaveza plaćanja pretplate nastaje od prvog dana narednog meseca od dana nabavke prijemnika.

            Obaveza prijavljivanja prijemnika ili prijavljivanja promene adrese ili sedišta vlasnika prijemnika nastaje u roku od 15 dana od dana pribavljanja odnosno nastanka promene.

            PRIJAVLjIVANjE NABAVKE TJ. POSEDOVANjA RADIO ILI TV PRIJEMNIKA SE MOŽE IZVRŠITI NA SLEDEĆE NAČINE:

1.   pismom na adresu RTV pretplate, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd sa podacima: prezime i ime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte i od koga je izdata, potrošački (ED) broj i naziv Elektrodistribucije;

2.   na e-mail adresu: pretplata@rts.rs sa podacima iz prethodne tačke;

3.    na posebnom obrascu, koji će biti objavljen u dnevnim i nedeljnim novinama ili, na drugi odgovarajući način biti dosputan budućim pretplatnicima.


Prijave se mogu i lično predati u svim zgradama Radio-televizije Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prokuplju i sedištima dopisništava.

Obrazac za prijavu-odjavu Radio ili TV prijemnika
 Microsoft Word format
 Adobe PDF format
 


V - KAZNENA ODREDBA

            Na osnovu člana 113, stav 3, Zakona o radiodifuziji, novčanom kaznom u visini jednogodišnje pretplate kazniće se za prekršaj fizičko i pravno lice koje ne prijavi nabavku radio i / ili TV prijemnika u skladu sa članom 87 Zakona o radiodifuziji ili koristi odjavljeni prijemnik.

 

VI - ODJAVLjIVANjE PRIJEMNIKA

            Na osnovu člana 81, stav 9, u slučaju otuđenja prijemnika, raniji vlasnik je obavezan da plaća pretplatu za sve vreme dok taj prijemnik ne odjavi, uz izjavu kome je prodao - ustupio predmetni prijemnik, kao i da ne poseduje drugi prijemnik.        

            Odjavljivanje se vrši na isti način kao i prijavljivanje.

Obrazac za prijavu-odjavu Radio ili TV prijemnika                                       Microsoft Word format
 Adobe PDF format

*****

            Poštovani, TVB pretplata je civilizacijska tekovina u svim evropskim zemljama i kod nas i njenim plaćanjem obezbedjuje se ostvarivanje zakonom propisanih funkcija javnog radiodifuznog servisa. Sredstvima građana prikupljenim na ovaj način finansiraće se rad budućih radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine, pomagati naša kinematografija, kao i mnoge druge delatnosti od interesa za razvoj kulture i umetnosti od nacionalnog značaja. Uvereni smo da ćete izvršavanjem ove obaveze doprineti ostvarivanju ovih zadataka i izbeći nepotrebne troškove u eventualnoj primeni propisanih zakonskih sankcija.

            Zahvaljujemo na razumevanju i molimo za saradnju u otklanjanju eventualnih grešaka u zaduženjima.

Brojevi telefona za informacije: 011/2544-583; 011/2544-799; 011/2544-647; 011/2544-292; 011/321-1633.
Fax: 011/25-45-873; 011/25-42-266.
e-mail: pretplata@rts.rs

 

Beograd, novembra 2005.                                        RADIO TELEVIZIJA SRBIJE