Personalizovana medicina

Personalizovana medicina predstavlja budućnost koja je već počela 2015. godine, pa velike naučne institucije sveta već najavljuju rezultate i prognoze kliničkih studija. Eksperimentalna istraživanja uključuju razne oblasti medicine , ali pre svega oblasti onkologije, imunologije, radiologije, patologije i genetike.

Nemačka je jedna od razvijenijih zemalja koja aktivno radi na razvoju i širenju koncepta personalizovane medicine i koja je svoje planove predstavila široj javnosti. Stručnjaci ističu da je medicina oduvek imala takav pristup, i kada neko ode kod doktora, posmatra se i analizira individualno.

Međutim, novi pojam personalizovana medicina definiše razvoj medicine pod uticajem novih tehnologija. "Sada imamo tehnologije koje doktorima i naučnicima omogućavaju da detaljnije razumeju od čega neko boluje, i još važnije koja vrsta specijalnog lečenja ili leka bi mogla da bude delotvorna u jednom slučaju, a u drugom recimo ne bi, dok spolja sve to izgleda kao jedna bolest." ističe dr Grah Gunar, sa odseka za prirodne nauke Baden-Virtemberg organizacije za međunarodnu saradnju i naučna istraživanja.

Personalizovana medicina podrazumeva preciznost u dijagnostici, i terapiji, da bi se umanjila šansa za bilo kakve greške ili posledice. Zbog toga danas naučnici u svetu posmatraju patološke procese, ali i mehanizme delovanja pojedinih lekova na nivou molekula, a ne samo ćelija. Nemački stručnjaci ističu da je najveći napredak u ovoj oblasti postignut na polju imunološke onkologije, gde je individualni tretman dao najbolje rezultate.

Istraživanja na nivou gena kao osnova za personalizovanu medicinu

Pojava raka je povezana sa mutacijama gena, zbog čega se tumori sve više izučavaju sa aspekta gena I rezultati se koriste u dijagnostičke, prognostičke i terapijske svrhe. Genetski profil čvrstih tumora danas se dobija pomoću hirurških ili drugih oblika biopsije, ali ove procedure su invazivne. Cilj personalizovane medicine je da se u što većem broju slučajeva u budućnosti izbegnu ovakve metode uzorkovanja, što bi dovelo do toga da se iz lako dostupnih uzoraka, kao što su krv ili druge telesne tečnosti, dobije što više informacija o bolesti I delovanju terapije. Naučnici se nadaju da će neinvazivne metode za ranu dijagnostiku ozbiljnih bolesti postati rutinska procedura.

Izazovi za budućnost

Uspešnost primene personalizovane medicine zavisi od simbioze različitih faza naučno istraživačkog rada (identifikacija ključnih biomarkera, što bolje razumevanje molekularne osnove bolesti, optimizovanje istraživanja na određenoj populaciji pacijenata) i primene ovih rezultata u kliničkoj praksi. Tehnologija pruža još veći izazov: kako čuvati i selektovati informacije iz velike baze podataka.
Personalizovana medicina je tek u povoju i još uvek je dostupna samo u određenim mestima i naučnim centrima. Stručnjaci očekuju da će u narednih 10 godina ovakav pristup lečenju postati dostupan što većem broju ljudi i manje razvijenim zemljama, time što će se tehnologija i testovi toliko razviti da postanu jeftiniji i pristupačniji.

broj komentara 0 pošalji komentar