Dodela nagrada Fondacije „Goran Ljubijankić“

Fondacija „Goran Ljubijankić“ 29. januara u 13 časova dodeliće nagrade za najbolju doktorsku disertaciju i najbolji master rad odbranjene u 2015. godini u oblasti molekularne biologije. Svečana dodela nagrada održaće se u biblioteci Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti molekularne biologije podelili su:

Dr Kristel Klasen, za rad „Uticaj varijanti u kodirajućim i nekodirajućim regionima gena uzročnika i gena modifikatora na fenotip pacijenata sa hiperfenilalaninemijom“;

Dr Mirna Bulatović, za rad „Ispitivanje antitumorskog delovanja 6-(trifenilstanil)-1-heksanola vezanog za mezoporozni nanomaterijal SBA-15 u modelu mišjeg melanoma in vitro i in vivo"; 

Dr Vesna Tešić, za rad „Uticaj dugotrajne restrikcije hrane za ekspresiju glukokortikoidnog receptora u prednjem mozgu pacova tokom starenja“;

Dr Biljana Filipović, za rad „Uloga arabinogalaktanskih proteina u procesu morfogeneze in vitro kod kičice (Centaurium erythraea Rafn.)“.

Nagradu za najbolji master rad podelili su:

Jelena Spasić, za rad „Optimizacija procesa biotransformacije beta-nitrostirena korišćenjem rekombinantne 4-oksalokrotonat tautomeraze“;

Nevena Kitanović, za rad „In vitro i računarsko ispitivanje protein-ligand interakcija aldo-keto reduktaze 1C3: primena u dizajnu novih inhibitora sa antitumorskim potencijalom“;

Marija Gredić, za rad „Konstruisanje i funkcionalna analiza mutiranih formi humanog proteina SOX14“; 

Jovana Despotović, za rad „Analiza efekta povećane ekspresije SOX3 na karakteristike U87 i U251 ćelijskih linija glioblastoma“;

Anđela Rodić, za rad „Modelovanje in vivo dinamike ekspresije Esp1396I restrikciono-modifikacionog sistema“.

broj komentara 0 pošalji komentar